broj: 11-12/2007        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     PDF    TXT 549
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
 
OBLJETNICE
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 7. prosinca 2007. god. u prostorijama
lovačke kuće Kunjevci, UŠP Vinkovci


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedomir Križmanić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić, Ivan Matasin, dipl. ing., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić, Krunoslav Szabo, dipl. ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović, Ilija Gregurević, dipl.ing., Josip Maradin, dipl. ing., Zlatko Lončarić.
Ispričani: mr. sc. Miroslav Brnica, dr. sc. Miroslav Benko, mr. sc. Zoran Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, akademik Slavko Matić, Emilija Seidl, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić.
Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve nazočne i utvrdio kvorum. Zahvalio je na gostoprimstvu domaćinu predsjedniku ogranka Vinkovci, Branku Trifunoviću, dipl. ing.
Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:
1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a.
2. Obavijesti.
3. Izvršenje programa rada i devetomjesečno financijsko izvješće.
4. Rebalans financijskoga plana za 2007. godinu.
5. Program rada i financijski plan za 2008. godinu.
6. Aktualna problematika.
7. Šumarski list i ostale publikacije.
8. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2007. godine.
9. Slobodna riječ.


Ad 1. Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora, održane 19. rujna 2007. godine objavljen je u Šumarskome listu 9–10/2007. Nakon što ga je predsjednik Jurjević stavio na usvajanje, jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.
1. U sklopu obilježavanja Europskih dana biomase regija, nakon Okruglog stola u Našicama 7. 9. 2007. “Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i biogoriva”, o kojemu smo izvijestili na prethodnoj sjednici, u Mrkoplju je 05. listopada upriličena prezentacija Pogona za peletiranje u pilani Mrkopalj, Drvenjača d.d. Fužine, dok je u Park šumi Golubinjak organizirana izložba opreme za pridobivanje i korištenje biomase i peleta. Pomoćnik ministra MPŠVG Srećko Selanac, dipl. ing., prezentirao je poticajne mjere iz programa SAPARD, mjere 3, za toplane na biomasu u gradovima do 10 tisuća stanovnika. O aktivnostima koje je poduzelo MPŠVG u cilju korištenja obnovljivih energetskih resursa govorio je Zlatko Benković, dipl. ing. Direktor tvrtke Biomasa d.o.o. Željko Sučić, dipl. ing., predstavio je potencijale u korištenju biomase šuma kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. U Gospiću je 6. listopada u sklopu manifestacije Jesen u Lici predstavljena tvornica za proizvodnju peleta, Viševica d.o.o. Zagreb, kao i Centralizirani toplinski sustav na biomasu.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu J. Dundović i tajnik HŠD-a D. Delač, 19. i 20. listopada nazočili su Simpoziju CARMEN-a u Straubingu u Bavarskoj. Prvi dan održana su predavanja o obnovljivim energetskim resursima, s posebnim težištem na bioetanolu kao pogonskom gorivu, dok je drugi dan bio rezerviran za izložbu opreme za pridobivanje i korištenje biomase, peleta, biodiezela, bioulja i bioetanola.
Ministar poljoprivrede i šumarstva Bavarske gospodin Josef Miller, 22. lisopada, uz nazočnost Reinholda Erlbecka, predsjednika Uprave C.A.R.M.E.N-a, Wernera Döllera, tajnika C.A.R.M.E.N.-a i dr. Ruperta Schäfera, ministarskog savjetnika u Bavarskom ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, primio je mr. sc Josipa Dundovića, predsjednika Hrvatske udruge za biomasu i Damira Delača, tajnika HŠD-a, i tom prilikom uručio je mr. sc. Dundoviću posebno priznanje, Bavarskog lava, za cjelokupni životni rad i zalaganje na području obnovljivih energetskih resursa u Europi i RH. Na tom izuzetnom priznanju čestitamo mu u ime svih članova Šumarskoga društva.
2. U organizaciji Šumarskoga instituta Jastrebarsko, 3. listopada 2007., u prostorijama Šumarskoga doma, održan je Okrugli stol na temu – Kyoto protokol – novi izazov za šumarstvo u Hrvatskoj. Okvirna konferencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime potpisana 1992., ustvrdila je da je promjena klime istinska opasnost za čovječanstvo. Kyoto protokol usvojen je na Trećoj konferenciji stranaka 22. prosinca 1997. godine, a nakon što ga je u studenom 2004. ratificirala Rusija, stupio je na snagu 16. veljače 2005. Do lipnja 2007. Protokol su ratificirale 174 zemlje, među njima i Hrvatska, obuhvaćajući time više od 61 % emisija iz razvijenih industrijskih zemalja. Smatra se da je stalno povećanje stakleničkih plinova među najvažnijim uzročnicima te promjene. Stoga je donešena odluka da se promoviraju, s jedne strane, akcije usmjerene prema smanjenju emisije stakleničkih plinova, te s druge strane akcije usmjerene ka povećanju fiksiranja plinova u organskim tvarima poput vegetacijske biomase. Zemlje koje su ratificirale Protokol, obvezuju se na smanjenje emisije ugljičnog dioksida i pet drugih stakleničkih plinova za u prosjeku 5 % u odnosu na baznu 1990. godinu, u prvom obvezujućem razdoblju (2008.–2012.). Svaka zemlja će imati određen stupanj fleksibilnosti u načinu na koji će mjeriti i ostvarivati smanjenje emisija. Mjere za kontrolu i redukciju stakleničnih plinova pratit će i druge mjere, posebice u šumarstvu i poljoprivredi, koje bi pridonijele ostvarenju ciljeva Kyota. Šume prema potvrđenim saznanjima, igraju ključnu ulogu u biokemijskom kruženju ugljika, djelujući poput “ponora” u kojima se fiksiraju molekule CO2 (u procesu fotosinteze) te na taj način ostaju pohranjene u organskoj tvari (drvo i ostali dijelovi biljaka). Učinci proizašli zbog prisutnosti šume razlikuju se ovisno o njenoj starosti i načinu gospodarenja.
Na Okruglom stolu predstavljene su sljedeće teme: “Praćenje tokova CO2 u šumskom kompleksu hrasta lužnjaka”– mr. sc. Hrvoje Marjanović, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Načini procjene zaliha ugljika u šumskim ekosustavima”– mr. sc. Elvis Paladinić, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Rezultati projekta Carbon-Pro i moguća primjena u praksi”– Dr. sc. Dijana Vuletić, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Pregled aktivnosti u Mađarskoj tijekom 2006. g. vezanih uz provedbu Kyoto protokola u LULUCF sektoru” – Zoltan Somogyi, Hungarian Forest Research Institute, Budapest, “Osposobljavanje za provedbu Okvirne konvencije UN-a i Kyotskog protokola u Republici Hrvatskoj”– Davor Vešligaj, EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša, “Provedba Kyoto protokola u Hrvatskoj”– Siniša Ozimec, MZOPUG.
3. Akademik Slavko Matić i tajnik HŠD-a Damir Delač, održali su 16. studenoga predavanje za Udrugu šumovlasnika s područja Gorskog kotara, na temu “Uzgojni radovi kao mjera unapređenja vrijednosti privatnih šuma na području Gorskog kotara”. Predavanje je potaklo veliki interes šumovlasnika s toga, kao i okolnih područja, te su predavači zamoljeni da slična predavanje održe i za Udruge šumovlasnika iz drugih područja. Ovo predavanje objavit ćemo u jednom od narednih brojeva Šumarskoga lista.
Prema Zakonu o šumama, Šumarska savjetodavna služba koja je tek formirana, preuzima brigu za gospodarenje u privatnim šumama u Republici Hrvatskoj od Hrvatskih šuma d.o.o. Gospodarenje privatnim šumama opterećeno je mnogim problemima: osim na manjem dijelu površine, ne postoje šumskogospodarski programi gospodarenja, prosječna površina čestice šumovlasnika je izuzetno mala (ispod 1 ha) i najčešće je opterećena neriješenim imovinsko pravnim odnosima, nesklonost šumovlasnika ka udruživanju u zadruge zbog negativnih iskustava iz bliže prošlosti, za gospodarenje šumom zainteresiran je manji, stariji dio populacije, kvaliteta privatnih šuma je slabija, s manjim učešćem tehnike u odnosu na državne šume, a uporaba energetskoga drveta i biomase još nije saživjela, neotvorenost prometnicama privatnih šumskih posjeda, needuciranost šumovlasnika itd. Kako bi se navedeni problemi riješili potrebno je mnogo zalaganja i Šumarske savjetodavne službe, resornog ministarstva, udruga šumovlasnika, ali i cijeli državni aparat treba poticajnim mjerama i zakonima pospješiti rješavanje problema. Ponajprije mislimo da treba donijeti akcijski plan rješavanja imovinsko pravnih odnosa, jer to je prvi preduvjet uspješnog gospodarenja privatnim šumama. Današnji način rješavanja imovinskih odnosa jednostavno je preskup i prespor. Hrvatsko šumarsko društvo izražava spremnost pomoći, ponajprije stručnom edukacijom šumovlasnika, putem predavanja, seminara, okruglih stolova i sl.
U posjet HŠD-u prošli tjedan, u pratnji predstavnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Danka Hermana, dipl ing., došao je predsjednik Udruge privatnih šumovlasnika Zagrebačka gora gospodin, Zlatko Večerin. Veseli nas iskazani interes šumovlasnika za edukacijom o osnovnim pojmovima šumarske struke i želja ka intenzivnijem gospodarenju šumskim resursima.
4. Nastavlja se rad na digitalizaciji Šumarskoga lista i do sada su obrađena 302 broja od ukupno 1018 tiskanih brojeva Šumarskoga lista.
Na našim WEB stranicama svaki ogranak ima svoje osnovne podatke, međutim, nedostaju podaci o članstvu iz ogranaka Buzet, Gospić, Našice, Slavonski Brod i Varaždin, pa molimo predsjednike ogranaka da nam dostave tražene podatke.
5. Radovi na pročelju dvorišnoga dijela zgrade Šumarskoga doma završeni su. Nastavak radova na parteru dvorišta i odvodnji nastaviti će se u proljeće.
6. Ove godine krenuli smo na vrijeme s aktivnostima oko tiskanja kalendara s temom Salona fotografija “Šuma okom šumara”. Svaki ogranak je naručio određen broj primjeraka za svoje članstvo. Središnjica je tiskala poslovni kalendar u tiraži od 300 primjeraka koji će biti podijeljen po ograncima.
7. Na 110. Redovitoj izbornoj skupštini HŠD-a promijenjeno je nekoliko članaka Stauta HŠD-a. Stoga smo tiskali 300 primjeraka novog Statuta.
8. Božični domijenak organizirati ćemo 21. prosinca, uz otvorenje izložbe fotografija divljači renomiranog fotografa Zvonimira Tanockog.
9. Potpredsjednik HŠD-a kolega Vlainić izvijestio je o aktivnostima HKIŠDT, i o nezadovoljstvu građana Jastrebarskog zbog šumskogospodarskih zahvata koje poduzima šumarija Jastrebarsko, a koje su u suglasju s Osnovom gospodarenja.
Najvažnija aktualnost u radu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije je rad Povjerenstva za licenciranje šumarskih radova na izdavanju licencija izvoditeljima radova u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji. Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine, obvezao je izvoditelje radova da dobiju strukovnu licenciju za izvođenje radova u šumarstvu. Predsjednik Komore Damir Felak, dipl. ing. šum. i tajnica Komore Silvija Zec, dipl. ing., u posljednjih mjesec dana obišli su više mjesta u Hrvatskoj gdje su objasnili postupke licenciranja kao i dobivanje ovlaštenja za inženjere šumarstva.
Javnost u gradu Jastrebarsko izrazila je nezadovoljstvo dovršnom sječom u g.j. “Jastrebarske prigorske šume”, u odsjeku koji se nalazi u neposrednoj blizini grada. Odsjek pripada gospodarskoj šumi, ali građani tu šumu doživljavaju kao park-šumu i unatoč pozitivnom nalazu nadležnog šumarskog inspektora te višestrukim objašnjenjima šumarskih stručnjaka iz šumarije Jastrebarsko i UŠP Karlovac, i dalje izražavaju protivljenje sječi. Postoji nerazumijevanje što je to prirodna obnova šuma koja se provodi u jednodobnim šumama u Hrvatskoj. Očito je potrebno više pozornosti posvetiti odnosima s javnošću i educiranju nešumara o šumsko-uzgojnim radovima. Kako je ta šuma, kao i druge u okolici grada, nekada pripadala zemljišnoj zajednici, postoji interes nekadašnjih ovlaštenika da dođe do povrata šume, što je još jedan razlog želji da se buduće planirane sječe ne obave.
10. Dr. sc. Margaletić izvijestio je o svom sudjelovanju na Simpoziju u SAD-u, kao i o radu kao predstavniku HŠD-a u agenciji za strukovno obrazovanje.
Ad 3. Tajnik je izvijestio da su aktivnosti društva predviđene planom rada za 2007. godinu i ostvarene. Stručna ekskurzija Pro-Silve u Slovačku nije realizirana, međutim, u skladu s aktivnostima HŠD da kroz udrugu za biomasu promovira korištenje toga energenta, organizirane su stručne ekskurzije u Gradišće u Austriji, kako za članove Upravnog odbora, tako i za ogranke.
Svakom članu UO priloženo je devetomjesečno financijsko izviješće HŠD-a s ograncima i središnjice zasebno. Voditeljica financijske službe Biserka Marković, dipl. oec., komentirala je i obrazložila stavke gdje indeksi pokazuju značajnije odstupanje od plana.
Analizirajući financijsko izvješće HŠD-a zajedno s ograncima, vidljiv je porast prihoda od članarina i naknada. Kako to nisu sredstva koja se u ograncima redovito prihoduju, svjesni smo otežanog planiranja istih. Većina troškova ogranaka odnosi se na stručne ekskurzije te prijem gostiju iz drugih ogranaka ili iz inozemstva. Stoga su stavke troškova: reprezentacije, troškova za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije te ostali nematerijalni troškovi, one s najvećim indeksima. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO S OGRANCIMA
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2007.
RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEX
A Fond redovite djelatnosti
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00 392.478,10 71,36
2. Prihodi od dotacija i subvencija 120.000,00 156.875,00 130,73
3. Prihodi od zakupnina 2.369.000,00 2.787.090,53 117,65
4. Ostali prihodi 300.000,00 235.219,43 78,41
5. Prihodi od članarina i naknada 970.000,00 1.227.591,88 126,56
UKUPNI PRIHODI 4.309.000,00 4.799.254,94 111,38
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 80.000,00 65.182,07 81,48
2. Potrošena energija 40.000,00 22.482,09 56,21
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1.000,00 2.152,00 215,2
4. Usluge održavanja 1.109.000,00 1.826.991,08 164,74
5. Intelektualne i osobne usluge 310.000,00 144.163,96 46,5
6. Komunalne usluge 320.000,00 232.689,09 72,72
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 550.000,00 364.183,86 66,22
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550.000,00 511.417,31 92,98
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00 9.105,00 45,53
IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 95.000,00 93.602,32 98,53
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00 48.004,34 96,01
12. Troškovi reprezentacije 400.000,00 454.396,24 113,6
13. Premije osiguranja 20.000,00 13.174,07 65,87
14. Bankovne usluge 10.000,00 11.500,19 115
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 397.000,00 809.843,61 203,99
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10.000,00 4.537,00 45,37
17. Ostali nematerijalni troškovi 347.000,00 132.823,03 38,28
18. Doprinosi i članarine 7.384,20
UKUPNI TROŠKOVI 4.309.000,00 4.753.631,46 110,32
UKUPNI PRIHODI 4.309.000,00 4.799.254,94 111,38
UKUPNI TROŠKOVI 4.309.000,00 4.753.631,46 110,32
PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE 0,00 45.623,48


Ad 4. Zbog navedenih opravdanih odstupanja predložen je Rebalans financijskoga plana za 2007. godinu,
koji je jednoglasno usvojen.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ZAGREB S OGRANCIMA
FINANCIJSKI PLAN HŠD-a S OGRANCIMA ZA 2007. GODINU
RB SADRŽAJ PLANIRANO
A Fond redovite djelatnosti
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00
2. Prihodi od dotacija i subvencija 280.000,00
3. Prihodi od zakupnina 3.300.000,00
4. Ostali prihodi 321.000,00
5. Prihodi od članarina i naknada 1.497.000,00
UKUPNI PRIHODI 5.948.000,00
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 70.000,00
2. Potrošena energija 30.000,00
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 5.000,00
4. Usluge održavanja 2.134.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 258.000,00
6. Komunalne usluge 310.000,00
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 530.000,00
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 690.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 100.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00
12. Troškovi reprezentacije 550.000,00
13. Premije osiguranja 18.000,00
14. Bankovne usluge 20.000,00
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 1.000.000,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 5.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 150.000,00
18. Doprinosi i članarine 8.000,00
UKUPNI TROŠKOVI 5.948.000,00


Ad 5. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen
Program rada za 2008. godinu.
1. U 2008. godini nastaviti ćemo s aktivnostima koje su već postale tradicionalne, a to je sudjelovanje na europskom prvenstvu šumara u nordijskom skijanju EFNS koje će se održati od 7. do 13. ožujka 2008. u Oberwiesentalu u Njemačkoj, i skijaškom natjecanju šumara iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske, ALPE-ADRIA, koje će se održati 7. i 8. veljače 2008. na Bledu u Sloveniji.
2. Sudjelovati ćemo na tradicionalnom sajmu poljoprivrede i šumarstva AGRIMAR, koji se svake dvije godine održava u okolici Trsta.
3. Iako je u proteklom razdoblju Hrvatsko šumarsko društvo kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu, organiziralo niz znanstvenih skupova, prezentacija i drugih aktivnosti kako bi pokrenulo intenzivnije korištenje biomase i ostalih obnovljivih resursa, i nadalje će se zalagati i poticati struku, Hrvatske šume d.o.o. i privatne šumovlasnike na korištenje energetskoga drveta kao značajnog i dosad neiskorištenoga resursa. Među prvim aktivnostima Sekcije za biomasu bit će sudjelovanje na Srednjoeuropskoj konferenciji za biomasu 16.–19. siječnja 2008. godine u Grazu.
4. Organizirati ćemo okrugle stolove s aktualnom problematikom, koji će zahtijevati iskazivanje našeg stava i stručnog mišljenja. Ponajprije ovdje mislimo nastaviti s praćenjem aktivnosti oko izgradnje Višenamjenskoga kanala Dunav-Sava i inzistiranju na interesu šuma i šumarske struke u vezi ovoga projekta.
5. Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s akcijom podizanja spomen obilježja svojim istaknutim članovima, koja je nažalost malo posustala. Isto tako pomagat ćemo ogranke u podizanju objekata koji promiču šumarsku struku, kao što su šumarski muzeji, već uhodanu međunarodnu izložbu fotografija “Šuma okom šumara” bjelovarskoga ogranka i sl.
6. Kao i svake godine obilježiti ćemo Dane šumarstva 20. lipnja održavanjem redovite skupštine HŠD-a, sa stručnom temom. Stručna tema odabrat će se naknadno, s obzirom na aktualnost.
7. Poticati ćemo i pomagati rad novoformiranih institucija u hrvatskome šumarstvu, Hrvatske komore inženjera i tehničara šumarstva i drvne tehnologije, kao i Šumarske savjetodavne službe.
8. Na prikladan način obilježiti ćemo obljetnice značajne za hrvatsko šumarstvo. U 2008. godini to su 100. obljetnica osnutka rasadnika u Crikvenici i 110. obljetnica izgradnje Šumarskoga doma, što je ujedno i 110. obljetnica Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
9. Nastaviti ćemo se s digitalizacijom Šumarskoga lista, kao i s aktivnostima izrade Imenika hrvatskih šumara u digitalnom obliku. Web stranice WWW.sumari.hr i nadalje će se razvijati te uključivati ogranke u popunjavanje i održavanje stranica u svrhu što kvalitetnijeg izvješćivanja.
10. I u svojoj 132. godini izlaženja, nastojati će se da naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja.
11. U suradnji s Akademijom šumarskih znanosti tiskat ćemo Znanstvenu monografiju “Šume hrvatskoga Sredozemlja”.
12. Završiti ćemo s radovima uređenja dvorišnoga pročelja i partera Šumarskoga doma i nastaviti s radovima uređenja interijera.
Sljedila je rasprava o nacrtu financijskoga plana za 2008. godinu. Predsjednici ogranaka dali su svoje primjedbe i dopune financijskoga plana na temelju prošlogodišnjeg financijskoga plana i upravo usvojenoga rebalansa za 2007. godinu. Nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći financijski plan.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ZAGREB S OGRANCIMA
FINANCIJSKI PLAN HŠD-a S OGRANCIMA ZA 2008. GODINU
RB SADRŽAJ PLANIRANO
A Fond redovite djelatnosti
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00
2. Prihodi od dotacija i subvencija 280.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.860.000,00
4. Ostali prihodi 321.000,00
5. Prihodi od članarina i naknada 1.000.000,00
UKUPNI PRIHODI 4.011.000,00
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 80.000,00
2. Potrošena energija 40.000,00
II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 5.000,00
4. Usluge održavanja 500.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 250.000,00
6. Komunalne usluge 310.000,00
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 550.000,00
III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 750.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 100.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 50.000,00
12. Troškovi reprezentacije 500.000,00
13. Premije osiguranja 20.000,00
14. Bankovne usluge 15.000,00
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 656.000,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 5.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 150.000,00
18. Doprinosi i članarine 10.000,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.011.000,00


Ad 6.
1. Prof. dr. sc. Branimir Prpić, izvijestio je o svojoj prepisci s prof. dr. sc. Marušićem iz Građevinskog fakulteta, vezanoj za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Svoj odgovor na otvoreno pismo prof. Marušića, tiskano u prošlom broju Šumarskog lista poslao je na objavu u časopis Hrvatske vode.
2. Voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marković, dipl. oec., izradila je Naputak za financijsko poslovanje na razini ogranaka HŠD-a.
Ovim naputkom osvrnuli smo se samo na segment financijskog poslovanja koji se odnosi na ulazne i izlazne račune te blagajničko poslovanje kod kojeg smo uočili najviše nepravilnosti. Tijekom ove godine postepeno smo uvodili u primjenu module novog programa za praćenje pojedinih segmenata poslovanja, pa će i iz tog razloga biti potrebno izvršiti poneku prilagodbu u poslovanju.
Od izuzetne je važnosti, s obzirom na rokove za predaju financijskih izvješća, da se dokumentacija dostavlja u zadanim rokovima.
3. Davanje suglasnosti Hrvatskim šumama d.o.o. za davanje u podnajam uredskih prostora u zgradi Šumarskoga doma, koje sada koristi tvrtka kćer Biomasa d.o.o. Prema važećem Ugovoru o najmu poslovnoga prostora, sklopljenom između Hrvatskoga šumarskoga društva kao Zakupodavca, i Hrvatskih šuma d.o.o. kao Zakupnika, Zakupnik može izdati dio prostora u podnajam samo uz suglasnost Zakupodavca.
Upravni odbor HŠD-a prihvatio je prijedlog davanja navedenoga prostora u podnajam, i u skladu s ovom odlukom sklopiti će se aneks Ugovora o najmu.
4. Davanje u najam podrumskoga prostora Šumarskoga doma za ugostiteljsku namjenu. Dio podrumskoga prostora Šumarskoga doma prije nekoliko godina uređen je kao dvorana za sastanke, povezana s klubskim prostorom i šankom. U ovom prostoru skupovi se održavaju samo nekoliko puta godišnje i on je uslijed vlage podložan propadanju. Predlažemo da prostor iznajmimo najprikladnijem ponuđaču za ugostiteljsku namjenu. Kako se u zgradi Šumarskoga doma nalazi i direkcija Hrvatskih šuma d.o.o., očekujemo da će i njima ugostiteljski objekt biti interesantan. Prijedlog je prihvaćen.
5. Predlažemo da u sljedećoj godini promijenimo službeno vozilo HŠD-a. Sadašnje vozilo staro je 5 godina i prešlo je 110 tisuća km. Mislimo da je sada najpovoljnije vrijeme za promjenu, stoga jer slijede veće investicije u održavanje, a s obzirom na starost još uvijek možemo za njega dobiti prihvatljivu cijenu. Prijedlog je prihvaćen.
6. Predloženo je da predsjednik HŠD-a obavi razgovor s poslovodstvom Hrvatskih šuma d.o.o. kao glavnim poslodavcem članova HŠD-a, kako bi se utvrdili i ujednačili kriteriji funkcioniranja ogranaka na razini cijele Hrvatske.
7. Stjepan Blažičević, predsjednik ogranka Požega, predložio je da HŠD pomogne pri tiskanju knjige kolege Lisjaka otkupom određenoga broja primjeraka, što je prihvaćeno.


Ad 7. Šumarski list i ostale publikacije. Glavni urednik Šumarskoga lista prof. dr. Branimir Prpić izvijestio je da su o ovoj godini redovito tiskano 5 dvobroja, a da je šesti dvobroj (11–12) upravo pred tiskanjem. Od ostalih publikacija, HŠD zajedno s AŠZ priprema Znanstvenu monografiju Šume hrvatskoga Sredozemlja, koja će očekujemo biti tiskana u 2008. godini.


Ad 8. U Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2007. god. predloženi su Hranislav Jakovac, dipl. ing., predsjednik i članice Đurđica Belić i Ana Žnidarec. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 9. Predsjednik ogranka Zagreb, Hranislav Jakovac, predložio je da se pokuša od propadanja zaštiti kuća u Prečecu gdje je 1846. godine osnovano HŠD. Zadužuje se rukovodstvo ogranka Zagreb da izvidi trenutnu situaciju vlasništva i mogućnosti zaštite.
Na kraju sjednice sve nazočne pozdravio je voditelj UŠP Vinkovci Zvonimir Mišić, dipl. ing., ukratko predstavivši svoju Upravu šuma. Predsjednik Jurjević zahvalio se na gostoprimstvu u ime svih članova Upravnog i Nadzornog odbora. Nakon toga posjetili smo novootvoreni Muzej šumarstva u Bošnjacima.Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r. mr. sc. Petar Jurjević, v.r.
 
IN MEMORIAM
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION