broj: 11-12/2006        pdf (30,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200611 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     PDF    TXT     HR 476
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     pdf    TXT     HR     EN 479
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     pdf    TXT     HR     EN 511
Sažetak: Istraživana je čistoća i visina debla bukovih stabala, kao i postotni udio tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na prsni promjer, vrstu sijeka i primijenjenu normu za razvrstavanje tehničke oblovine. Čistoća debla definirana je kao dužina debla od perca do prve žive ili urasle grane, te ostalih grešaka koje nisu površinske naravi, a veće su od 15 % prsnog promjera. Visina debla definirana je kao dužina debla od perca do mjesta gdje se gubi jednostruka uzdužna os stabla, ili kao dužina debla od perca do prve deblje žive grane koja suvislo tvori krošnju. Prikrajanje i razvrstavanje (klasiranje) drvnih sortimenata tehničke oblovine izvršili smo prema Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja šuma od 1995. godine (HRN) i hrvatskim normama HRN-EN 1316-1:1997. Na čistoću debla, pojavnost grešaka ima važan utjecaj. Pojavnost grešaka slučajnog je karaktera i nije u korelaciji ni sa jednim mjerljivim parametrom stabla. Iz tog razloga nismo uspjeli utvrditi čvršću vezu između čistoće debla i prsnog promjera stabla. Srednje vrijednosti visine debla po debljinskim stupnjevima rastu od proreda prema dovršnim sjekovima. Raspored srednjih visina debla po debljinskim stupnjevima i vrsti sijeka nije posljedica slučajnosti. Visina debla stabala u sastojini uvjetovana je nizom čimbenika. Raspored srednjih visina debla u sječinama određene vrste sijeka u velikoj je mjeri posljedica naših odluka kojima se rukovodimo prilikom odabira stabala za sječu pojedine vrsti sijeka.
Postotni je udio tehničke oblovine u neto obujmu stabla kod primjene HRN-EN veći za stabla svih debljinskih stupnjeva. Utvrđena je razlika između udjela tehnike u deblu stabla kod proreda i pripremnog sijeka s jedne strane te naplodnih i dovršnih sjekova s druge strane. Udio tehničke oblovine debla raste od proreda prema pripremnim sjekovima. Srednje vrijednosti tehničke oblovine debla za cijeli uzorak primjernih stabala pokazuju linearnu ovisnost o debljinskim stupnjevima i padajući trend, koji je posljedica povećanja obujma tehničke oblovine izrađene iz krošnji s porastom prsnoga promjera stabala. Veće vrijednosti postotnih udjela tehničke oblovine u deblima stabala kod primjene HRN mogu se protumačiti većom količinom izrađene tehničke oblovine iz krošnji stabala pri primjeni HRN-EN.
Ključne riječi: bukva; čistoća debla; tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla; visina debla
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     pdf    TXT     HR     EN 523
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     pdf    TXT     HR     EN 533
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)     PDF    TXT 545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu     PDF    TXT 546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima     PDF    TXT 547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša     PDF    TXT 548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela     PDF    TXT 550
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 553
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama     PDF    TXT 555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije     PDF    TXT 566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija     PDF    TXT 575
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”     PDF    TXT 577
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske     PDF    TXT 581
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume     PDF    TXT 583
 
OBLJETNICE
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina     PDF    TXT 587
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina     PDF    TXT 588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice     PDF    TXT 590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 593

                UNDER CONSTRUCTION