broj: 11-12/2006        pdf (30,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200611 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     PDF    TXT     HR 476
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     pdf    TXT     HR     EN 479
Sažetak: Crna joha (Alnus glutinosa) raste u okolici Đurđevca u Podravini u čistim i mješovitim sastojinama na približno 2000 ha i važna je gospodarska vrsta drveća. Podravske sastojine nadaleko su poznate po bujnom uzrastu, visokovrijednom drvu, a s fitocenološkoga stajališta po prirodnom, raznovrsnom i bogatom sastavu. U svojoj disertaciji Glavač (1960) je detaljno istražio i opisao dvije asocijacije u kojima prevladava crna joha: na staništima koja su poplavljena stajaćom vodom utvrđena je fitocenoza crne johe s dugoklasim šašem (Carici elongatae-Alnetum glutinosae), a na nju se sukcesivno nadovezuje mnogo suša zajednica crne johe i poljskoga jasena sa sremzom (Pruno-Fraxinetum). Obje su asocijacije bile prije toga istražene i opisane u Europi. Glavač je fitocenoze prikazao u sintetskim tablicama s 28 snimaka, utvrdio je njihov florni sastav, sistematsku pripadnost, sindinamiku, raščlanjenost i ostale značajke.
Od Glavačevih istraživanja u proteklih pedesetak godina izgrađene su hidrocentrale na rijeci Dravi, promijenjeni ostali ekološki uvjeti i obnovljena većina crnojohovih šuma. To nas je ponukalo da recentnim fitocenološkim istraživanjima pokušamo utvrditi posljedice promjena na građu, dinamiku i strukturu sastojina u dvjema spomenutim asocijacijama. Na temelju 26 fitocenoloških snimaka i ostalih relevantnih podataka općenito smo utvrdili promjene u flornom sastavu u smjeru nestajanja hidrofita i higrofita i proširenju vrsta suših staništa, sukladno tomu znatnu promjenu odnosa površina istraživanih zajednica, njihova sindinamskoga razvoja i raščlanjenosti.
U članku se govori i o problematici i potrebama detaljne fitocenološke razrade ostalih crnojohovih šuma u Hrvatskoj koje su istraživane relativno ekstenzivno i opisane u četiri asocijacije. U tom smislu obrazlaže se potreba šire analize i nastavka istraživanja.
Ključne riječi: Carici elongatae-Alnetum glutinosae; crna joha; Podravina; promjena flornoga sastava.; Pruno-Fraxinetum
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     pdf    TXT     HR     EN 511
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     pdf    TXT     HR     EN 523
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     pdf    TXT     HR     EN 533
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)     PDF    TXT 545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu     PDF    TXT 546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima     PDF    TXT 547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša     PDF    TXT 548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela     PDF    TXT 550
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 553
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama     PDF    TXT 555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije     PDF    TXT 566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija     PDF    TXT 575
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”     PDF    TXT 577
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske     PDF    TXT 581
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume     PDF    TXT 583
 
OBLJETNICE
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina     PDF    TXT 587
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina     PDF    TXT 588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice     PDF    TXT 590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 593

                UNDER CONSTRUCTION