broj: 11-12/2003        pdf (31,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
O hrvatskome nacionalnom standardu za FSC certificiranje šuma     PDF    TXT 529
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju     pdf    TXT     HR     EN 531
Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M. UDK 630* 442 + 582 (001)
Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice     pdf    TXT     HR     EN 545
Starčević, M. UDK 630* 423 + 181.3 + 188 (001)
Utjecaj oborinske, poplavne i podzemne vode na razvoj sastojina šumskog kompleksa “Česma”     pdf    TXT     HR     EN 561
Sažetak: Voda je najznačajniji ekološki čimbenik koji ima odlučujuću ulogu u opstanku i razvoju šuma hrasta lužnjaka, bilo da se radi o podzemnoj, poplavnoj ili oborinskoj vodi. Promjene u intenzitetu vlaženja bilo koje od navedenih voda, izazivaju promjenu stanja na koje su ove šume navikle tijekom tisuća godina i uvijek se nepovoljno odražavaju na njihovu stabilnost, produktivnost i mogućnost prirodne obnove.
Najveći utjecaj na biljni pokrov ima čovjek, koji najčešće prekida ili mijenja prirodni razvoj bilja, narušava prirodno stanje i izaziva u biljnom pokrovu velike promjene. Utjecaj čovjeka na ove šume ima značajnu ulogu glede njihove kvalitete i opstanka. Intenzivni zahvati u vodni režim unutar, ili u blizini ovih šuma, uvjetovali su promjene ekoloških uvjeta, što je rezultiralo sušenjem, promjenom strukture sastojina i otežanom obnovom.
Područje gospodarske jedinice "Česma" jedno je od tipičnih staništa hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, u kojemu je prisutno sušenje hrasta lužnjaka. Regulacijom rijeke Česme znatno je promijenjen njezin tok, te su nastala duga i ravna korita, a stari krivudavi tok ostao je u šumi i na čistinama kao meandar u kojemu se zadržava voda.
Koristeći svu raspoloživu dokumentaciju za g.j. "Česma" (osnove gospodarenja, fitocenološke karte, karte poplava, podatke o sušcima, podatke o izvršenim hidrotehničkim zahvatima), podatke o klimi s meteorološke postaje Čazma, kao i sve do sada objavljene radove znanstvenika Šumarskog fakulteta i Šumarskog instituta Jastrebarsko, istraživan je utjecaj oborinskih, poplavnih i podzemnih voda na razvoj sastojina šumskog kompleksa "Česma".
Ključne riječi: oborine; poplava; podzemna voda; piezometar; fitocenološka snimka; zajednice hrasta lužnjaka; g.j. "Česma"; sadašnje stanje šuma; stanje u prošlosti; promjene; struktura sastojine; ekološki indikatori; multidimenzionalno skaliranje; sušenje šuma
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T. UDK 630* 232.4 + 234 + 524
Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 579
Božičević, I., Radočaj, M. UDK 630* 902
Šumarstvo Slunjskog kraja     pdf    TXT     HR     EN 597
Domac, J. UDK 630* 931 + 238
Energetsko zakonodavstvo za korištenje šumske biomase i obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 609
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Lisjak, Z.
Ugroženi dignitet šumarske struke, ili kako se zaštititi od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja     PDF    TXT 617
 
AKTUALNO
     
Pleše, V.
Korištenje nedrvnih proizvoda i usluga u šumarstvu     PDF    TXT 623
Mrvoš, N.
O sušenju jele u Gorskom kotaru i uporabi jelovih trupaca/piljene građe iz sanitarne sječe     PDF    TXT 624
 
OBLJETNICE
     
Mrkobrad, M.
125. oljetnica osnutka “Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja – Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica” u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT 626
Skoko, M.
Šumarska i drvodjelska škola Karlovac – dvije obljetnice mature i priznanja     PDF    TXT 629
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Medvjedi u Hrvatskoj – Bears in Croatia     PDF    TXT 632
Grospić, F.
L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 634
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Prgin, D.
Kako su pošumljeni otoci Obonjan i Velika sestrica     PDF    TXT 637
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Četvrti sastanak EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača     PDF    TXT 638
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 640
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek (1902 – 2003)     PDF    TXT 643
Ivančić, V.
Nadia Pavlek rođ. Peterković (1928 – 2003)     PDF    TXT 644

                UNDER CONSTRUCTION