broj: 11-12/1997        pdf (30,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
O povezanosti šumarstva i lovstva     PDF    TXT     HR 577
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prpić, B., Seletković, Z., Tikvić, I. UDK 630* 919 + 171.3 (001)
O utjecaju kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave     pdf    TXT     HR     EN 579
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I. UDK 630* 181.1 + 188 : 630* 173.5 + 174.7 (Abies alba Mill.) 001.
O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., pinaceae) u Požeškome gorju     pdf    TXT     HR     EN 593
Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 422 (Quercus Cerris L) 001.
Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 599
Sažetak: Istraživanja zimotrenosti stabala hrastova cera, kitnjaka i lužnjaka provedena su u četiri populacije (Kutjevo, Caglin, Rozmajerovac, Levanjska Varoš) na sedam pokusnih ploha. Dobiveni rezultati ukazuju na vrlo veliko udjel zimotrenih stabala cera (preko 50 ). Također je utvrđeno da udjel zimotrenih stabala kitnjaka i lužnjaka znatno raste (oko 15 ) u mješovitim sastojinama s cerom, dok u čistim sastojinama (bez cera) gotovo da i nema zimotrenosti (oko 3,5 ). Isto tako je utvrđeno da ekspozicija utječe na udjel zimotrenih stabala, te je on najveći na sjeveroistoku (64 ), a najmanji na jugoistoku (43 ).

Udjel zimotrenih stabala cera brže raste, glede rasta debljinskoga stupnja, u mješovitoj populaciji lužnjaka s cerom nego u mješovitim populacijama kitnjaka s cerom, vjerojatno zbog stanišnih osobina (veća vlažnost, češći mrazevi). Cer na području Srbije strada od zimotrenosti svega 15 , a u istraživanome području preko 50 , što upućuje na pretpostavku daje on u istraživano područje unijet i radi svoje agresivnosti proširen u veći dio kontinentalne Hrvatske. Istraživanjima je utvrđeno da postoje i debela stabla cera koja nisu zimotrena s vrlo kvalitetnim deblom, gdje je vjerojatno riječ o genotipovima koji su se adaptirali ili su otporni na zimotrenost, i njih bi uzgojnim zahvatima bilo potrebno očuvati do kraja ophodnje, a oštećena i neotporana stabla eliminirati prije obnove. To dolazi u obzir samo ako zbog strukture sastojine ili nekih drugih razloga nije moguće cer eliminirati iz kitnjakovih sastojina, jer ne samo da on strada od zimotrenosti, već on tu svoju lošu osobinu prenosi i na kitnjak i lužnjak s kojima zajedno raste u istraživanom području.
Ključne riječi: zimotrenost; Quercus; frost-crack; Hrvatska
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pičman, D., Pentek, T., Mikić, B. UDK 630* 686 + 383 (001)
Planiranje i projektiranje šumskih prometnica primjenom osobnog računala     pdf    TXT     HR     EN 609
Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I. UDK 634.0 814.1 + 634.0 842 (001)
Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija     pdf    TXT     HR     EN 617
Piškorić, O. UDK 630* 902 (001)
Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.     pdf    TXT     HR     EN 631
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B. UDK 630* 188 + 249 : 630* 156 (Quercus ilex L.)
Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab     pdf    TXT     HR     EN 645
Dimitrov, T. UDK 630* 432.0
Povijest razvoja kanadskoga sustava ocjene opasnosti od šumskog požara i mogućnost njegove primjene u drugim zemljama     pdf    TXT     HR     EN 657
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I.
XI. Svjetski šumarski kongres, 13-23. 10. 1997. Antalya, Turska     PDF    TXT 664
 
OBLJETNICE
     
Čorkalo, K.
Akademik Dušan Klepac, Voditelj centra za znanstveni rad HAZU - Vinkovci Povodom 20. obljetnice voditeljstva i 80. godišnjice života     PDF    TXT 668
Frković, A.
100. godišnjica rođenja botaničara prof. dr. Ive Horvata     PDF    TXT 671
Piškorić, O.
Proslava 50-godišnjice rada Srednje šumarske škole u Karlovcu     PDF    TXT 673
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Jakovac, H.
Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac, Iz Šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost     PDF    TXT 677
Govorčin, S.
Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, Pilanska tehnologija drva, I - dio     PDF    TXT 680
Stojković, M.
Ante Krstinić, Anali za Šumarstvo 19/2 - Godina 1994. Genetika crne johe (Alnus Glutinosa (L) Gaertn.)     PDF    TXT 681
Ivan Mikloš
Ekologija (Bratislava), časopis pre ekologické problémy biosféry     PDF    TXT 682
Ivan Mikloš
Les (Šuma)     PDF    TXT 683
Piškorić, O.
Deutscher Forstverein, Jahresbericht 1996.     PDF    TXT 683
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Stojković, M.
Šume i šumarstvo Argentine - predavanje prof. inž. Z. Laurića     PDF    TXT 684
Jakovac
Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga odbora HŠD-a, održane 23. listopada 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 686
Presečan, M.
Iz Hrvatskoga šumarskog društva Bjelovar - Tematska rasprava: "Revirni sustav - organizacija, opravdanost, pretpostavke i učinkovitost     PDF    TXT 690

                UNDER CONSTRUCTION