broj: 11-12/1980        pdf (9,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198011 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Hren, V. UDK 634.02:581.14
Dinamika horizontalnog širenja krošanja nekih važnijih vrsta drveća Sjeverne Hrvatske     PDF    TXT 455
Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ. UDK 634.02:631.52:631.8:582.47
Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva     PDF    TXT 461
 
PEDOLOGIJA
     
Pezdirc, N. UDK 581.19 : 546.7 Fe, Mn, Zn
Prilog poznavanju određivanja željeza, mangana i cinka atomsko-apsorpcionom spektrofotometrijom u biljnom materijalu spaljivanjem sumpornom i dušičnom kiselinom     PDF    TXT 471
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Piškorić, O. UDK 634.02 : 632.187 : 631.963.3
Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru     PDF    TXT 479
 
PRENIJETO
     
Šumski požari u SR Hrvatskoj u 1979. godini.     PDF    TXT 486
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V. UDK 634.03 : 658.53.001
Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški     PDF    TXT 487
 
AKTUALNO
     
Potočić, Z.
Sudbonosna povezanost sa šumama     PDF    TXT 505
 
PRENIJETO
     
Potočić, Z.
Šumarska enciklopedija (iz časopisa »OKO«).     PDF    TXT 505
 
OSVRTI
     
Vragolović, J.
Sistem određivanja radnog vremena sječe i izrade drva     PDF    TXT 509
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
O. P. Prof. P. Fukarek i Prof. Đ. Rauš nagrađeni prigodom Svjetskog dana zaštite čovjekove okolice     PDF    TXT 513
 
ZAŠTITA NA RADU
     
Popov, M., Milošević, M., Kocijančić, R.
Utjecaj prehrane šumskih radnika na pojavu ulkusne bolesti.     PDF    TXT 514
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Stefanović, V.
Dr ĐURO RAUŠ: Zelenilo Bjelovarskog kraja     PDF    TXT 518
Piškorić, O.
D. KLEPAC: Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma     PDF    TXT 519
Piškorić, O.
M. VIDAKOVIĆ, M. KRSTINIĆ: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod Opatovca.     PDF    TXT 520
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Vidaković, M.
A. MAJER: A Bakony tiszafâsa (Tisove šume Bakonyja)     PDF    TXT 520
Žunko, O.
K. S. MEGALOFONOS: Klasifikacija teritorija Grčke na prioritetna područja radi zaštite šuma od požara.     PDF    TXT 522
 
RAZNO
     
Treći internacionalni ekološki kongres.     PDF    TXT 524

                UNDER CONSTRUCTION