broj: 11-12/1967        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić B.
Raspodjela dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji     PDF    TXT 433
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Cestar D., Hren V.
Prilog načinu doznake stabala kod prebornog gospodarenja     PDF    TXT 452
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Plavšić M., Golubović U.
Istraživanja postotnog odnosa sortimenata (eksploatacije šuma) u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog Kotara     PDF    TXT 456
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Prpić B.
Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija radioaktivnog izotopa fosfora (P32) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u stadiju mladika     PDF    TXT 482
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Pejoski B.
Kako je danas organizirana naučno-istraživačka služba iz oblasti šumarstva u Francuskoj     PDF    TXT 492
Šafar J.
Iskustva o unošenju ariša     PDF    TXT 493

                UNDER CONSTRUCTION