broj: 10-12/1991        pdf (17,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku     PDF    TXT     HR 443
Hrvatska je danas izložena neviđenim razaranjima koje izvodi bivša komunistička federalna vojska. Ona se stavila u službu četničkih hordi te jedine preživjele fašističke organizacije u Europi poslije drugoga svjetskog rata. Uništavajući rat protiv Hrvatske vodi Srbija na čelu sa Slobodanom Miloševićem s ciljem da se poveća njezina površina u krajevima gdje navodno prevladava srpsko pučanstvo. Koliko je u tome istine vidi se iz podatka da se upravo napadaju hrvatski gradovi i krajevi u kojima je hrvatsko pučanstvo u potpunoj premoći (Vukovar, Osijek, Vinkovci, Dubrovnik, Zadar, Sisak, Petrinja, Sl. Požega i dr.). U ratu se ubijaju ljudi korišćenjem vrhunske ratne tehnike, a poslije okupacije nad preživjelim se pučanstvom obavlja neviđeni masakr. Cilj okupacije je biološko uništavanje hrvatskog naroda. Za slobodu i suverenitet Hrvatske bore se danas uz Hrvate i ostali građani Republike, Srbi, Česi, Mađari, Talijani, Albanci, Crnogorci i drugi pripadnici narodnosti. U ovome ratu šume su vrlo ugrožene. U površinama koje je agresor okupirao šume se sijeku bez stručnog programa, a budući da je okupirano područje šumovito to je veća opasnost za opstanak hrvatskih šuma. Siječe se sve ono što se prema dimenzijama može iskoristiti i otprema na tržište Srbije. Već više od jednog stoljeća održavana ravnoteža hrvatskih šuma danas je ozbiljno ugrožena jer postoje indicije da se neplanski siječe u okupiranim područjima. U šumama gdje se vode borbe dolazi do njihova oštećenja. Eksplozijama mina i raketa oštećuju se debla i krošnje drveća. Vrlo opasne su napalm bombe koje spaljuju krošnje drveća te fosforne bombe i projektili koji izazivaju šumske požare. Prema dobivenim informacijama značajno je oštećen strogo zaštićen rezervat šumske vegetacije Prašnik, prašuma hrasta lužnjaka kod Okučana. Starost hrastovih stabala u Prašniku je preko 350 godina i jedina je lužnjakova prašuma u Europi. U svijetu se zna o ugroženosti Nacionalnog parka »Plitvička jezera« koja su već dulje vrijeme okupirana. Ovaj svjetski biser jezerske ljepote koji se odlikuje sedrenim barijerama i prekrasnim slapovima okružen je prirodnim bukovo jelovim šumama. Tu se nalazi i jedna od najljepših europskih prašuma bukve i jele Čorkova uvala. Imamo dojave da se u prašumi izvode sječe. Starost stabala u ovoj prašumi iznosi od 400 do 700 godina, pa bi puno budućih generacija bilo prikraćeno za doživljaj koji nam danas pruža ova prirodna šuma. Okupator namjerno izaziva šumske požare u Republici Hrvatskoj. U agresiji na Dubrovnik najprije su spaljene šume njegova okoliša. Tako je uništen i arboretum Trsteno pokraj Dubrovnika osnovan u XV. stoljeću. Arboretum je predstavljao prirodnu rijetkost te je bio zaštićen kao spomenik prirode i kulture. Ta vrijedna zbirka ukrasnog drveća, grmlja i drugog bilja te spomenik renesansne vrtne arhitekture južne Hrvatske je namjerno spaljena. To isto se desilo s mnogim drugim šumama uz hrvatsku obalu Jadrana gdje se pojavio agresor. Sustavno se uništavaju šume okupirane Baranje, a najviše je ugrožen Kopački rit, park prirode u delti Drave unutar kojega se nalazi specijalni zoološki rezervat koji je najveća prirodna oaza riba, ptica i divljači ovoga dijela Europe. Republika Hrvatska ne može danas jamčiti očuvanje ovoga jedinstvenog ekosustava okupiranog po federalnoj vojsci i pljačkaškim četničkim hordama. Okupirane su i ratom uništavane u Europi jedinstvene ritske šume vrba i topola u području Vukovara te uzvodno od Kopačkog rita u Baranji. Ugrožene su i nizinske šume Parka prirode Lonjsko polje, zatim Kupčine te šume nacionalnih parkova Krka i Paklenica, u kojima su ratne operacije što vodi do uništenja šuma bilo nestručnom sječom, izazivanjem požara i ozljeđivanje krošanja i debala eksplozivom. Uništenje rafinerije nafte u Sisku izazvalo je požare uz pojave štetnih plinova koji su opasni za šume. Izlijevanjem velikih količina nafte u rijeku Savu čije poplavne vode ulaze u nizinske šume, trovat će šumske ekosustave. Uz veliki broj ljudi u ovome ratu ubijeno je i puno životinja. Korištenjem suvremene ratne tehnike kao što su višecijevni raketni bacači, napalm bombe i kazetne bombe, stradava kako biljni tako i životinjski svijet šume, što jako ugrožava napadnute šumske ekosustave. Žalosni su primjeri polaganog ugibanja ranjenih životinja u šumi. Iz svega što smo rekli proizlazi da su šume u Hrvatskoj ozbiljno ugrožene, kako propadanjem od kiselih kiša tako i neviđenim ekocidom uvjetovanim ratnim razaranjima koja danas pogađaju jednu trećinu njene površine, dok se nepovoljne posljedice predviđaju u većem dijelu južne Europe. Prof. dr. Branimir Prpić
Brežnjak, M.
Štete u drvnoj industriji uslijed srpske agresije na Republiku Hrvatsku     PDF    TXT 445
 
OBAVIJESTI
     
Dopisi Šumarskog instituta Jastrebarsko upućeni: Zajednici šumarskog fakulteta i instituta Jugoslavije i Tajništvu IUFRO—Beč     PDF    TXT 448
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba, D. UDK 630*575.4 (Salix alba L.)
Procjena genetskog heterogeniteta nasljednosti i genetske dobiti za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba     PDF    TXT 449
Franjić, J. UDK 630*582.4 (497.13) (Cornus hungarica Karp.)
Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj     PDF    TXT 461
 
OBAVIJESTI
     
Dopis Hrvatskog šumarskog društva upućen Savezu ITŠPD Jugoslavije Beograd     PDF    TXT 466
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pezdirc, N., Komlenović, N. UDK 630*425.1
Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom     PDF    TXT 467
Durbešić, P. i Vujčić - Karlo, S. UDK 595.7 (497.12)
Zoogeografska analiza kornjaša Coleoptera Krške kotline     PDF    TXT 473
Opalički, K. UDK 630* 595.7 (497.13) (Argyresthia thuiella P.)
Tujin miner (Argyresthia thuiell Packard Argyresthiidae Lep) nova vrsta u Hrvatskoj     PDF    TXT 483
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jureša, B. UDK 630*228.7:174.7(497.13)
Četinjače na području istočne Slavonije     PDF    TXT 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*95
Visoka tehnologija u inventuri šuma     PDF    TXT 509
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13—Jadransko područje)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1989. i 1990. godini     PDF    TXT 521
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 19. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDH, održane 1. kolovoza 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 522
 
STRUČNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630*384+37.04
Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika     PDF    TXT 533
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Medvedović, J.
Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990     PDF    TXT 539
Sever, S.
Prva konferencija IUFRO grupe P6.03 : Ekološka gospodarstvenost u šumarstvu     PDF    TXT 542
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Iz inozemnih šumarskih časopisa     PDF    TXT 548
Piškorić, O.
Hortikultura, godište 58 1991. br. 1—2     PDF    TXT 550
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
STATUT Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 555
Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane 13. studenoga 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 565
 
IN MEMORIAM
     
Petrović, F.
BERNARD HRUŠKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 568
Meštrović, Lj.
IVAN ŠARIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 569
Petrović, F.,Mesić, M., Stojaković, M.
VOJISLAV VRANEŠ, dr. dipl. inž. šum. dipl. ekonomista     PDF    TXT 570
Meštrović, Lj.
JERKO DOŠEN, dipl. inž. šum     PDF    TXT 572

                UNDER CONSTRUCTION