broj: 1/1890        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Ubaviest i poziv     PDF    TXT     HR 1
U smislu § 7. slovo b) naših družtvenih pravila, odobrenih po visokoj kr. zemaljskoj vladi, ima se članarina u prvom četvrtu svake godine uplatiti. Umoljavaju se dakle p. n. gg. članovi prvoga razreda, da izvole svoju članarinu (5 for.) za tekuću godinu, u koliko to već učinili niesu, podpisanomu predsjedničtvu tim sigurnije poštanskom doznačnicom priposlati, jer u protivnom slučaju ne bi ni družtvo svojim obvezani udovoljiti moglo.
Sbog prištednje na poštarini bit će za pomoćno lugarsko osoblje t. j. članove drugoga razreda najshodnije, ako nadležni šumarski ured ili šumarija sama odnosne prinose (po 2 for.) ubere, te iste do konca ožujka t. g. uz izkaz članova ovamo dostavi. Istim putem dostavljat će se i ove godine sbog točnije kontrole i reklamacija i "Šumarski list" članovom drugoga razreda. Konačno se napominje, da imadu oni, koji pristupljuju ovom družtvu kao članovi prvog ili drugog razreda, u smislu § 7. točke c) i § 8. družtvenih pravila platiti pristupninu od jedne for. a. vr. pa molimo, da se kod odašiljanja novaca na to obzir uzme.
Tko želi družtvenu diplomu dobiti, ima za istu platiti jedan for. bez poštarine.
Zagreb, 1. siečnja 1890.
Predsjedničtvo hrv.-slav. šum. družtva.

Piše vlastelinski Šumar Stjepan Hankonyi
Šume u slavonskoj Podravini.     PDF    TXT 2
Barišić Pavle
Šumska privreda na svjetskoj izložbi u Parizu 1889.     PDF    TXT 19
Priobćuje dr. Dragutin O. Cech.
Umjetno ribogojstvo i naši šumari.     PDF    TXT 38
 
Razne viesti
     
- Zaključni račun za god. 1889.
- Družtvenoj pripomoćnoj zakladi.
    PDF    TXT
41
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Naredba vis. kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18. prosinca 1889. broj 32299 glede razjašnjenja pravoužitničtva u konkretnim slučajevima     PDF    TXT 42
 
Sa drvarskog tržišta
     
- Izvoz bukovih dužica.
- Uspjeh dražbene prodaje drva kod gjurgjevačke imovne obćine.
- Dražba stabala.
    PDF    TXT
44
 
Osobne viesti
     
Imenovanje. - Nikola Bielić     PDF    TXT 45
 
Sitnice
     
- O polaganju tekućih i neizperivih boja na šumskim kartama.
- Crtica iz moje lovske prakse.
    PDF    TXT
45
 
Razne viesti
     
Oglas. - Izkaz. - Dopisnica uredništva     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION