broj: 1/1887        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188701 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Ubaviest i poziv predsjedničtva šumarskoga družtva     PDF    TXT 1
Objava uredništva.     PDF    TXT 2
Piše G. Pausa
Presslerov „Messknecht".     PDF    TXT 3
iz francezkog preveo Pavle Barišić
Procjena obtikovine;     PDF    TXT 11
Moji razmišljaji     PDF    TXT 15
Prevod s francezkog od P. B.
Gorostasno drveće u Kaliforniji.     PDF    TXT 19
I. Kozarac
Crne točke u šumarenju slavonskih hrastika. Saobćuje u „Oesterr. Forstzeitung" br. 201. i 202.     PDF    TXT 22
Njeke primjetbe k obračunavanju prijavnica na temelju § 3. priloga D. šumskoga zakona od godine 1882.     PDF    TXT 29
Njekoliko rieči o ribolovu u Srbiji.     PDF    TXT 31
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora šumerskog družtva u Zagrebu. — Odbornik šum. družtva kr. umir. nadzornik katastra g. Josip Ettinger. — Družtveni tajnik g. dr. Vjekoslav Köröskenyi. — „Šumarski list" godine 1886. — Ugarsko šumarsko družtvo. — Hrv.- slav. gospodarsko družtvo. — Pregledavanje družtvene blagajne. — Imovna obćina križevačka i gjurgjevačka u Belovaru. — Družtveni predsjednik g. Milan pl. Durst     PDF    TXT 36
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Kada smije lugar kao prijavitelj šumskoga kvara prigodom razprave odnosno proglašenja osude najaviti utok. — Okružnica u predmetu naknade šumskih šteta za slučaj smrti okrivljenika. — Župnici smiju u ime lukna dobivena ogrievna drva prodati. — Odšteta za službena putovanja činovnika imovnih "obćina. — Stega za gradnje pila. . 39—41 Sa drvarskog tržišta: Prodaja hrastova u šumah kr. šumarsk. ravnateljstva u Zagrebu. — Prodaja hrastova kod križevačke imovne obćine. — Uspjeh dražbe drva kod kr. nadšum. ureda u Vinkovcih. — Dražba drva kod otočke imovne obćine. — Šta stoji prevoz naših drva do Francezke. — Po što se prodaje u Francezkoj 1000 dužica. — Uvoz hrastovih dužica u Francezku. — Družtvo za eksploataciju šuma u Budapešti. — Rezultati prošlogodišnje prodaje državnih guma u Francezkoj. — Dražba hrastova u Osieku i Požegi.     PDF    TXT 41
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Poziv na predplatu „Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo." — Uzorak staja za manji i veći posjed. — Leitfaden der gessamten Obstbaumveredlungen.     PDF    TXT 43
 
Lovstvo:
     
Dvorski lov.     PDF    TXT 44
 
Osobne viesti:
     
Umrli. — Imenovanja.     PDF    TXT 45
 
Sitnice:
     
Svjedočba o državnom šumarskom izpitu ukradjena. — Mjesto obćinsk. šumara kotara Čabar za popuniti. — Jeftimba. za izvedenje gradnje jedne kuće u sv. Mihovilu pod Vratnikom — Kako se mogu lugari obvezati da polože službovnu jamčevinu. — Temeljni uvjeti kod sadjenja voćaka. — Pravila mirovinske zaklade za lugare. — Medjedi u Rusiji. — Drvarska tvrdka H. Biermann. — Dražba o iznajmljenju pobiranja prava bukove gube. — Na zaštitu nasada crnogorice oko Zagreba. — Družtvene večeri šumara u Beču     PDF    TXT 45
Novi članovi družtva. — Potvrda. — Stanje blagajne.     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION