broj: 1-3/1920        pdf (10,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja)     PDF    TXT     HR 1
Ministar Šuma i Rudnika stavio je u trajno stanje mira dosadanjeg šefa šumarskog odsjeka kr. zem. vlade šum. nadsavjetnika Marinu Conte de Bona, bivšeg podpredsjednika hr. slav. šumarskoga društva.
Opraštajući se ovime od dosadanjeg predstavnika našega šumarstva, dijelimo se od jednog tihog i skromnog radnika na polju naše zelene struke, koji je, ne ističući nigdje svoj rad, uvijek u interesu nas sviju radio i konačno isto tako skromno i tiho sišao sa svog visokog položaja, u nadi, da će u ovom položaju još po kojemu od nas, bilo savjetom, bilo iskustvom, pripomoći.
Marino Conte de Bona potomak je slavne dubrovačke patricijske porodice Bunića, a rodio se je g. 1857. u Senju; gdje mu je otac služio kao c. kr. pomorski inspektor za hrvatsko Primorje. Kasnije su se vratili njegovi roditelji u Dubrovnik, gdje je svršio više razrede gimnazije, a kasnije je položio maturu u Spljetu. Šumarske je nauke svršio 1880. g. na c. k. visokoj školi za kulturu tla u Beču, i namješten po c. k. general-komandi u Zagrebu k zemaljskoj upravnoj oblasti za hrv. slav. vojnu Krajinu. Kroz više godina bio je pridjeljen hrvatskoj sekciji taksacijonalnog povjerenstva, koje je imalo zadaću, da na. trošak investicijonalne zaklade ponovno procjeni sve državne šume područja hrv. slav. Krajine.
Nakon položenog državnog ispita službovao je u Jasenku i Ogulinu, a nakon toga istupio je iz državne službe i imenovan kr. šumarom kod Podžupanije na Rijeci. Ustrajanjem modruško riječke županije 1886. prešao je u istom svojstvu kr. županijskoj oblasti u Ogulinu, gdje je g. 1889. imenovan kr. žup. šum. nadzornikom u IX č. razredu, a g. 1896. u istom svojstvu dodjeljen na službovanje šumarskom odsjeku kr. zem. vlade, gdje je uz postepeno promaknuće polučio
Piše B. Hajek, šumarnik
Moja tetivnica.     PDF    TXT 2
Napisao prof. dr Antun Levaković
Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".     PDF    TXT 7
Napisao dr. A. Levaković
K članku „Moja tetivnica".     PDF    TXT 9
Napisao A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma i šuma.     pdf    TXT 15
Priopćio B. Hajek
Oznaka međa okružja na nacrtima.     PDF    TXT 18
Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik
Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.     PDF    TXT 18
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Premještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje     PDF    TXT 25
 
Društvene vijesti:
     
Društveni oglas. — Dar Pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar Literarnoj Borošićevoj zakladi. — Stari utemeljiteljni članovi. — Prvi utemeljiteljni članovi u g. 1920. —Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva održane 26. listopada 1919. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog društva, održanoj 20. prosinca 1919.     PDF    TXT 39
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.     PDF    TXT 40
Uspjeh dražbe     PDF    TXT 49
 
Prosvjeta:
     
Privremena naredba. — Državni ispit u Sarajevu. — Državni ispit u Zagrebu. — Nove knjige     PDF    TXT 49
 
Razne vijesti:
     
Obznana uredništva. — Honoriranje članka. — Ogrijevni deputat za hrvatske zemaljake šumare.     PDF    TXT 54
 
Oglasi
     
Oglasi     PDF    TXT 55

                UNDER CONSTRUCTION