broj: 1-2/2017        pdf (12,21 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201701 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
OČEKUJEMO STRUČNI ISKORAK U ŠUMARSTVU     pdf    TXT     HR     EN 5
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA UDK 630* 111.8 + 181.8 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.1
UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl)     pdf    TXT     HR     EN 7
Sažetak
Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) je brzorastuća heliofilna vrsta, koja u Hrvatskoj tvori veće ili manje prirodne šumske komplekse duž toka rijeke Save. Jedna je od ekonomski najvažnijih vrsta šumskoga drveća, no uzmemo li u obzir značaj poljskog jasena s ekološkog gledišta, tada mu je vrijednost nemjerljivo viša. Glavni problemi u prirodnim sastojinama poljskog jasena su smanjena vitalnost i odumiranje stabala te izostanak redovnog plodonošenja, čiji se uzroci ogledaju u sinergiji više biotičkih i abiotičkih čimbenika, kao i šumskouzgojnih zahvata. Kritični prioriteti u pogledu budućnosti klime su upravljanje vodnim resursima i razumijevanje utjecaja klimatskih promjena na biljni pokrov u kojem fenologija predstavlja najbolji instrument za detekciju i procjenu klimatskih promjena. U podnebljima s izraženim vremenskim sezonalnostima šumsko drveće se na te uvjete rasta prilagođava fenologijom, te je u svrhu procjene mogućih utjecaja klimatskih promjena na uspijevanje različitih šumskih ekosustava važno razumijeti klimatske parametre koji izravno utječu na fenološka ispoljavanja. Fenološka istraživanja su provedena u klonskoj sjemenskoj plantaži na području UŠP Nova Gradiška (sjemenska regija srednja Posavina). Istraživanja su obuhvatila 168 biljaka (42 klona sa po četiri ramete po klonu) kroz četiri vegetacijske sezone. Ciljana faza fenoloških motrenja bila je faza u kojoj je vidljivo bubrenje te djelomično razdvajanje ljuski pupa. U svrhu fenološkog modeliranja izabrana su tri klimatološka parametra (temperatura, oborine i insolacija) s tri različita početna datuma zbrajanja (1. studeni; 1. prosinac i 1. siječanj). Sve dnevne vrijednosti temperatura, oborina i insolacije preuzete su od DHMZ (Državni hidrometeorološki zavod) s meteorološke postaje Gorice udaljene jedan km od klonske sjemenske plantaže. Prvi korak bio je utvrditi korelacijski odnos između početka listanja i devet različitih varijabli, za što je korištena Spearman-ova korelacija (rs). Linearnom regresijom analizirani su svi setovi podataka zasebno za cijeli period istraživanja (2012., 2014., 2015., 2016.). Multivarijatnom regresijom ispitan je najbolji podskup varijabli za opisivanje početka listanja. Prvotno su pomoću funkcije leap ispitana po tri najbolja podskupa za svaku veličinu, koji su kasnije rangirani po R2 kriteriju. U završnom dijelu izrađeni su modeli kroz stepwise metodu i funkciju step, a na osnovi Akaike informacijskog kriterija (AIC). Za sve tri varijable temperaturnih suma (TEMP_NOV; TEMP_DEC; TEMP_JAN) u odnosu na početak listanja nije utvrđena korelacija (rs=-0,003; rs=-0,056; rs=-0,086). Korelacijski odnosi s oborinama su pozitivni (PREC_NOV; PREC_DEC; PREC_JAN) te su po svojim vrijednostima između temperature i insolacije (rs=0,049; rs=0,372; rs=0,247). Koeficijenti korelacije za varijable insolacije (INS_NOV; INS_DEC; INS_JAN) su također pozitivni i u odnosu na ostala dva parametra (temperatura i oborine) pokazuju najznačajnije vrijednosti (rs=0,712; rs=0,652; rs=0,643), kako je prikazano na slici 1. Linearnim regresijskim analizama R2 dobivene su sljedeće vrijednosti za varijable temperature: TEMP_NOV, R2=0,0000055763; TEMP_DEC, R2=0,02232327; TEMP_JAN, R2=0,06649362, za oborine: PREC_NOV, R2=0,01296022; PREC_DEC, R2=0,1739241, PREC_JAN, R2=0,000582928, a za insolaciju: INS_NOV, R2=0,5903499; INS_DEC, R2=0,5108205, INS_JAN, R2=0,3673219 (tablica 1). Najznačajnije vrijednosti R2 (INS_NOV, INS_DEC, INS_JAN i PREC_DEC) prikazane su i grafički na slici 2. Multivarijantnom regresijskom analizom, a na osnovi funkcije leap ispitana su po tri najbolja podskupa za svaku veličinu podskupa te su zatim rangirani po R2 kriteriju (slika 3). Iz grafikona se zaključuje da je za najnižu vrijednost R2 od 0,99 potrebno uključiti pet varijabli (TEMP_NOV, TEMP_JAN, INS_DEC, INS_JAN i PREC_DEC), a za najvišu vrijednost osam varijabli (sve osim INS_DEC). Zadnji korak testiranja utjecaja okolišnih varijabli na početak listanja bila je također multivarijatna regresijska analiza sa stepwise metodom i step funkcijom. Korišten je Akaike informacijski kriterij (AIC, manje vrijednosti – značajniji utjecaj). Rezultati stepwise multivarijatne regresijske analize prikazani su u tablici 2. Najbolji model za opisivanje početka listanja po AIC kriteriju je peti model. Od sva tri ispitana klimatološka parametra (temperatura, oborine i insolacija) i to kroz sve provedene analize u radu, insolacija se pokazala kao čimbenik koji najznačajnije opisuje početak listanja kod poljskog jasena.

Ključne riječi: klimatske promjene; temperatura; insolacija; oborine; fenologija
Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR UDK 630* 587 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.2
USPOREDBA TOČNOSTI PROCJENE STRUKTURNIH ELEMENATA SASTOJINA FOTOGRAMETRIJSKOM IZMJEROM AEROSNIMAKA RAZLIČITIH PROSTORNIH REZOLUCIJA     pdf    TXT     HR     EN 15
Nedim TUNO, Admir MULAHUSIĆ, Jusuf TOPOLJAK, Alma ELEZOVIĆ UDK 630* 582 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.3
ISPITIVANJE POLOŽAJNE TOČNOSTI GRANICA ŠUMSKIH PODRUČJA DOBIVENIH OBJEKTNO – ORIJENTIRANOM KLASIFIKACIJOM MULTISPEKTRALNIH SNIMAKA     pdf    TXT     HR     EN 29
Adrienne ORTMANN-AJKAI, Gábor CSICSEK, Márió LUKÁCS, Ferenc HORVÁTH UDK 630* 239 + 226 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.4
PROCES POMLAĐIVANJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)  U STROGO ZAŠTIĆENOM ŠUMSKOM REZERVATU U JUŽNOJ MAĐARSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 39
Gonca Ece ÖZCAN UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.5
PROCJENA POPULACIJE Ips sexdentatus S OBZIROM NA ULOV U FEROMONSKIM KLOPKAMA I NJIHOVE ŠTETNOSTI U NE-EPIDEMIJSKIM UVJETIMA     pdf    TXT     HR     EN 47
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Alen BERTA, Vladimir KUŠAN, Josip KRIŽAN, Denis STOJSAVLJEVIĆ, Dalibor HATIĆ UDK 630* 923
https://doi.org/10.31298/sl.141.1-2.6
POSJEDOVNE I POVRŠINSKE ZNAČAJKE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ PREMA REGIJAMA     pdf    TXT     HR     EN 57
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
PATKA GOGOLJICA (Netta rufina Pall.)     PDF    TXT 67
 
OBLJETNICE
     
Igor Anić
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI     PDF    TXT 68
Damir Delač
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM 170 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA I 140. GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 70
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Davorin Kajba
PROF. DR. SC. DALIBOR BALLIAN I DR. SC. MIRZETA MEMIŠEVIĆ HODŽIĆ: ZNANSTVENA MONOGRAFIJA „VARIJABILNOST HRASTA LUŽNJAKA (QUERCUS ROBUR L.) U BOSNI I HERCEGOVINI“     PDF    TXT 80
Matija Landekić
PROF. DR. SC. IVAN MARTINIĆ, DR. SC. MATIJA LANDEKIĆ, DR. SC. DRAGO MARGUŠ, MATIJA BAKARIĆ, MAG. ING. SILV., FABIJAN MARTINIĆ: BIORAZNOLIKOST ŠUMA U NACIONALNOM PARKU »KRKA« TEMATSKI EDUKACIJSKI VODIČ     PDF    TXT 83
 
PRIZNANJA I NAGRADE
     
Joso Vukelić
PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA – DOBITNIK GODIŠNJE DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU     PDF    TXT 85
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Josip Dundović
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „BIOENERGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA“, UPORABA BIOENERGIJE ŠTITI KLIMU I OKOLIŠ     PDF    TXT 88
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a 2016. GODINE     PDF    TXT 91
Damir Delač
ZAPISNIK 120. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA     PDF    TXT 97
 
IN MEMORIAM
     
Miroslav Harapin
DOKUŠ ANTUN KRUNO (1934–2016)     PDF    TXT 103
Oliver Vlainić
MLADEN MEĐERAL (1967–2016)     PDF    TXT 104
Oliver Vlainić
MLADEN ŠPIGELSKI (1932–2016)     PDF    TXT 105
Miroslav Harapin
MIKLOŠ IVAN (1926–2016)     PDF    TXT 106
Miroslav Harapin
IVAN MARIČEVIĆ (1929–2016)     PDF    TXT 107
Oliver Vlainić
STJEPAN LUKAČIĆ (1929–2016)     PDF    TXT 108

                UNDER CONSTRUCTION