broj: 1-2/2010        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O DOVRŠNOM SIJEKU OPLODNE SJEČE U JEDNODOBNIM ŠUMAMA     pdf    TXT     HR     EN 2
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak UDK 630* 271 (001)
Revitalizacija arboretuma Lisičine     pdf    TXT     HR     EN 5
Trinajstić, Ivo UDK 630* 164 + 188 (001)
Korološke i fitocenološke značajke vrste Quercus coccifera L. u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 19
Pandža, Marija UDK 630* 17 (001)
Flora parka prirode Papuk (Slavonija, Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 25
Sažetak: U radu je analizirana flora Parka prirode Papuk. Istraživanjasu obavljena u razdoblju od 2001. do 2005. godine. Ukupno su zabilježene1223 vrste i podvrste vaskularne flore unutar 121 porodice i 497 rodova. Uradu je obavljena sintaksonomska analiza te ekološka i fitogeografska anali za. Rezultati su predočeni u tablicama (tab. 1–2) i slikama (sl. 1 i 2).
U taksonomskoj analizi najzastupljenije su Angiospermae (1171 svojta,95,7 %) od kojih na Magnoliopsida otpada 931 takson (76,1 %), a na Liliopsi da 240 taksona (19,6 %).
S obzirom na broj vrsta najzastupljenija je porodica Asteraceae (106 vrstaili 8,83 %), a zatim slijede Poaceae (96 vrsta ili 7,85 %) i Fabaceae (77 vrstaili 6,30 %). Od 1223 vrste i podvrste tijekom ovih istraživanja nije potvrđenona laz za njih deset.
Rezultati analize životnih oblika u flori nekog područja pokazuju odnosflore prema općim klimatskim karakteristikama toga područja. Najzastupljeniji životni oblik u flori Papuka su hemikriptofiti s 589 taksona (48,16 %),zatim slijede terofiti (251 takson, 20, 52 %), geofiti (12,92 %), fanerofiti(12,43 %), kamefiti (3,52 %) i hidrofiti (2,45 %).
U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euoroazijskoga flornog elementa (335 taksona, 27,39 %). Velik je udio biljaka široke rasprostranjenosti(oko 18 %), što je pokazatelj jakog antropogenog djelovanja.
Na istraživanom području zabilježeno je 50 ugroženih svojti (4,09 %) s popi sa Crvene knjige Republike Hrvatske, od kojih je šest kritično ugroženih, 14ugro ženih i 30 osjetljivih svojti.
U flori Papuka zabilježene su 33 vrste iz porodice orhideja (Orchidaceae)koje dolaze na otvorenim površinama i po travnjacima. Preduvjet za njihovooču vanje je održavanje tradicionalnog načina košnje i ispaše travnjačkih povr šina, jer se samo na taj način mogu sačuvati i njihova staništa.
U prirodnoj vegetaciji zabilježene su i adventivne biljke. Od adventivnihbi ljaka osobito su zanimljivi neofiti (Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia verlotiorum, Bidens tripar tita, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Reynoutria japonica i dr.).Potrebno je pratiti njihovo širenje i poduzimati odgovarajuće mjere za njihovo suzbijnje.
Ključne riječi: ekološkai fitogeografska analiza; flora; klimatske karakteristike; PP Papuk; sintaksonomska analiza; životni oblik
Štimac, Milan UDK 630* 222 + 242 (001)
Utjecaj njege šuma na strukturne značajke ličkih panjača     pdf    TXT     HR     EN 45
Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić UDK 630* 682 (001)
Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 55
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vrgoč, Petar UDK 630* 973 + 232.3
Intelektualno vlasništvo, oplemenjivanje i rasadničarstvo     pdf    TXT     HR     EN 65
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Siva čaplja (Ardea cinerea L.)     PDF    TXT 71
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Gallo, Christian
Odričemo li se urbanog šumarstva?     PDF    TXT     HR 72
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
“Riblji zatornik” veliki vranac – ptica 2010. godine     PDF    TXT 74
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Branimir Prpić
Znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Konrada Pintarića u prigodi 90. obljetnice života, prikaz Zbornika     PDF    TXT 75
Harapin, M., T. Littvay
Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma 50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.–2009.     PDF    TXT 78
Ostrogović, Maša Zorana
IV. NFZ.forestnet ljetna škola – formod “modeliranje šumskih zajednica, funkcija i dinamika u svrhu unapređenja gospodarenja šumama”     PDF    TXT     HR     EN 84
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, Joso
Hrvatska enciklopedija     PDF    TXT 89
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 90
 
OBLJETNICE
     
Pavlović, Adam
Poslije 60 godina! (Sastanak šumara generacija 1949. god.)     PDF    TXT 93
 
IN MEMORIAM
     
Kapec, Davorin
Mihajlo Tompak (1933 – 2010)     PDF    TXT     HR 94

                UNDER CONSTRUCTION