broj: 1-2/2007        pdf (22,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Božić, M., J. Čavlović, M. Vedriš, M. Jazbec UDK 630* 523 (001)
Modeliranje debljine kore stabala obične jele (Abies alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Sažetak: Temeljni cilj istraživanja bio je načiniti modele koji objašnjavaju debljinu kore obične jele u dinarskim bukovo-jelovim šumama Hrvatske, kao funkciju stanišnih (ekoloških) čimbenika i značajki pojedinih stabala. Od stanišnih čimbenika pri modeliranju korištena je nadmorska visina, nagib te orijentacija terena, a od značajki pojedinih stabala korišteni su prsni promjer, visina te starost stabla. Uzorkom je obuhvaćeno 531 stablo obične jele, kojemu je osim navedenih parametara izmjerena debljina kore na izvrtku dobivenom Presslerovim svrdlom u prsnoj visini. Istraživanje je provedeno u dinarskom dijelu areala obične jele u Republici Hrvatskoj (Uprave šuma Podružnice: Delnice, Gospić, Ogulin i Senj). Pri modeliranju debljine kore obične jele, u provedenoj parcijalnoj linearnoj korelaciji statistički značajnim varijablama pokazali su se: prsni promjer, visina stabla, starost stabla, i nadmorska visina. Bonitet sastojine u radu uzet je kao kategorijska varijabla. U statističkoj obradi korištene su varijable u izvornom i logaritamskom (ln) obliku. Koeficijenti determinacije dobiveni modeliranjem nalaze se u rasponu od 62,5 % do 70,4 %. Modeli s varijablama u logaritamskom obliku daju oko 4 % veće koeficijente determinacije u odnosu na modele s izvornim varijablama. Složeniji modeli sa svim značajnim varijablama ukupno povećavaju objašnjenu varijabilnost sa svega 3–4 %, pa se preporučuje uporaba jednostavnijeg modela s prsnim promjerom kao jedinom nezavisnom varijablom te korištenje logaritamske funkcije. Pokazalo se da bonitet sastojine značajno utječe na debljinu kore, te je kora deblja što je bonitet lošiji. U radu je istražen i utjecaj gospodarenja ovim sastojinama u prošlosti na debljinu kore. Rezultati ovih istraživanja ukazuju na manju debljinu kore u sastojinama kojima se intenzivno gospodarilo u odnosu na ekstenzivno gospodarene ili negospodarene sastojine, iako se iz rezultata ne može razlučiti koji dio te razlike je posljedica intenziteta gospodarenja, a koji nešto boljeg srednjeg boniteta intenzivno gospodarenih sastojina.
Ključne riječi: debljina kore; linearna korelacija.; modeliranje; obična jela
Ballian, D., F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič UDK 630* 165 (001)
Genetička diferenciranost subpopulacija obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na planini Igman     pdf    TXT     HR     EN 13
Majnarić. D. UDK 630* 156 (001)
Odstrjel i otpad smeđeg medvjeda u Gorskom kotaru     pdf    TXT     HR     EN 25
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Bezak, K., D. Kuric, M. Vrebčević UDK 630* 612
Disipativna (razbacana) struktura sjemenjača hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici “Slavir”     pdf    TXT     HR     EN 35
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 164
O problemu međusobnog razlikovanja hrastova Quercus pubescens Willd. i Quercus virgiliana (Ten.) Ten.     pdf    TXT     HR     EN 57
Sabadi, R. UDK 630* 721 + 722
Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem     pdf    TXT     HR     EN 61
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Gugutka (Streptopelia decaocto Frivaldszky)     PDF    TXT 75
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Sabadi, R.
Vox clamantis in deserto     PDF    TXT 76
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Vjetruša – ptica 2007. godine     PDF    TXT 76
HŠD – Ogranak Bjelovar
4. Bjelovarski sajam fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 78
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
150 Obljetnica rođenja Frana Žavera Kesterčaneka (1856 – 2006)     PDF    TXT 79
Grospić, F.
Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 82
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., M. Dautbašić, T. Treštić
Nastavna i znanstvena suradnja zagrebačkog i sarajevskog Šumarskog fakulteta     PDF    TXT 83
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I., M. Oršanić
Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa     PDF    TXT 85
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Lovstvo otoka Raba     PDF    TXT 87
 
STRANE VRSTE DRVEĆA
     
Kranjčev, R.
Eukaliptusi     PDF    TXT 89
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Gljive sluznjače     PDF    TXT 91
 
ŠUMSKI ŠTETNICI
     
Kranjčev, R.
Bakrena hrastova kvočka     PDF    TXT 93
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Ekskurzija HŠD – ogranak Zagreb na područje Karlovca     PDF    TXT 94
Jakovac, H., D. Delač
39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007)     PDF    TXT 97
 
IN MEMORIAM
     
Kiš, D.
U spomen na magistra šumarstva Davorina Prgina (1922 – 2006)     PDF    TXT 101
Rajković, V. i M. Harapin
Dragutin Böhm (1922–2006)     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION