broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Sažetak: Šumski požari su prirodni fenomen, koji izazivaju ogromne gospodarske štete, a vrlo često i ekološke katastrofe. Javljaju se na svim geografskim širinama i u različitim klimatskim uvjetima, u zemljama s visokim i niskim standardima i kulturnim razinama. Suočeni s velikim izravnim i neizravnim posljedicama u zaštiti od šumskih požara, poduzimaju se različite preventivne i represivne mjere, prilagođene prirodnim uvjetima i materijalnim mogućnostima. Učinkovitost zaprečavanja širenja i gašenja požara najčešće je ovisna o poduzetim preventivnim mjerama. Preventivne mjere su podjednako važne, bilo da su odgojno-obrazovne, biološke ili tehničke naravi. Često se u zaštiti od požara spominju i koriste šumske prosjeke.Šumske prosjeke u praksi mogu imati višestruku namjenu, a izrađuju se najčešće s određenom zadaćom. Prema namjeni, načinu izradbe i načinu korištenja, šumske prosjeke mogu biti: radi gospodarskog razgraničenja, uzgojne prosjeke – šljukarice, lovačke prosjeke, prosjeke ispod elektro vodova, protupožarne prosjeke i dr.Protupožarne prosjeke svojedobno su bile jedno od mijerila u preventivnoj zaštiti šuma od požara. Izrađivale su se uglavnom na požarom ugroženim područjima mediteranske vegetacijske zone, u kojoj je izrazito velika proizvodnja biomase. Postavljane su okomito na slojnice, pa su vrlo često bile strme i teško prohodne. Propisi su određivali širinu prosjeka (od 5 do 15 m), što je uvjetovala vrsta šumske vegetacije, konfiguracija terena, jačina vjetrova i drugi uvjeti koji su bitni za širenje požara. Širina prosjeka i njihova učinkovitost na terenu, redovito je izazivalo oprečna mišljena i opravdanost takvih zahvata na terenu. Praksa je pokazala da protupožarne prosjeke nije moguće potpuno očistiti od vegetacije i da njihova funkcija u zaprečavanju većih šumskih požara nije opravdala svoje postojanje. Na takvim prosjekama, zbog elemenata izradbe, nije moguće ili je vrlo složeno postaviti vatrogasnu obrambenu crtu, jer su najčešće strme i nepristupačne za raspored vatrogasaca i vatrogasne opreme.Sve ostale prosjeke koje se izrađuju u šumi, imaju svoju posebnu namjenu, ali se u datim prilikama mogu koristiti u zaštiti od požara. Prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata izrađuju se radi zaštite vodova, i to nisu zapreke za širenje šumskih požara, već se moraju izrađivati i održavati radi normalnog funkcioniranja elektro objekata.Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima puta, sve više nalazi primjenu u preventivnim i represivnim mjerama zaštite šuma od požara. U preventivi se koriste na provedbi šumsko-uzgojnih radova i drugih radova u gospodarenju šumama. Gašenje nastalog požara, odnosno provedba represivnih mjera, mnogo je učinkovitije gdje postoje pristupni putovi i gdje su ti objekti omogućili i olakšali prethodno provedbu njege šume. Klasične protupožarne prosjeke postupno se napuštaju, a posebice na strmim i nepristupačnim terenima.
Ključne riječi: Šumski požari; zaštita šuma od požara; preventivne mjere; šumske prosjeke; protupožarne prosjeke; protupožarne prosjeke s elementima puta; prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata; čišćenje prosjeka; njega šume; biomasa; gorivi materijal; vatrogasna oprema; protupožarna linija
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100

                UNDER CONSTRUCTION