broj: 1-2/2004        pdf (22,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Zašto se u našemu jadranskom području prema zaključku Vlade Republike Hrvatske uzima od 1000 do 2000 ha sredozemnih šuma s naglašenom ekološkom i turističkom ulogom za podizanje vinograda i maslinika     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 3
Orlić, S., Perić, S. UDK 630* 232.3 (001)
Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu     pdf    TXT     HR     EN 13
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
BARSKA KORNJAČA (Emys orbicularis L.)     PDF    TXT 20
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Križanec, R. UDK 630* 611
Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 21
Sažetak: Početkom stoljeća zakročili smo iz epohe jednonamjenskog u epohu višenamjenskog gospodarenja šumom. Od šumskog gospodarstva zahtijeva se da šuma kao prirodno dobro i kao gospodarski resurs trajno zadovoljava sve brojnije potrebe društva (multiple use). Ovaj sveobuhvatni zahtjev može zadovoljiti samo šuma optimalne izgrađenosti i potrajnog (održivog) razvoja.Tijekom dugogodišnjih znanstvenih istraživanja najpovoljnijih gospodarskih postupaka prevođenja šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika u optimalno stanje, oblikovani su prognostički modeli održivog razvoja i gospodarenja po načelima oponašanja prirode.Pri uređivanju prebornih šuma mogu se primijeniti dva domaća sustava optimalnih modela – normala. Oba sustava su istovjetna po namjeni – prevesti narušeno stvarno stanje u normalno (optimalno), ali različita po elementima ustroja i postupcima prevođenja. Normale Ekološko gospodarskih tipova (EGT-a) konstruirane su za prevođenje po tipovima i podtipovima šuma, a normale Novog sistema po bonitetima.Analizom ustroja oba sustava, utvrđeno je da određeni elementi konstrukcije normala EGT-a nisu usklađeni s dobnom strukturom stabala prebornih sastojina.Vremenski elementi konstrukcije: ophodnja, poprečni dobni (prosječni) prirast, apsolutna zrelost, sastojinska zrelost za sječu određena po podacima odgovarajućih Prirasno-prihodnih (PP) tablica, kao i prirodna produktivnost staništa iskazana unificiranim normalnim nizovima stabala, pri optimalizaciji znanstveno objektivno izdvojenih tipova i podtipova šuma upitne su primjene. Sporni elementi konstrukcije rezultiraju iz temeljne postavke ustroja – poistovjećivanja stabalne sa sastojinskom zrelošću – što je zbog razlika u dinamici razvoja debljinskih i dobnih struktura, a shodno tomu i određivanja sastojinske zrelosti jednodobnih sastojina u odnosu na stabalnu zrelost sastojina prebornog uzgojnog oblika, prijeporno.U radu su iznesene znanstvene spoznaje za teoretski sporne elemente optimalizacije primjenom normala EGT-a (djelomično empiričkog podrijetla) s prijedlogom rješenja i objektivne primjene.
Getz, D. UDK 630* 902
Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Jurjević, P., Tolić, I. UDK 630* 432
Šumske prosjeke nisu zapreke za požare     pdf    TXT     HR     EN 55
Stojković, M. UDK 630* 432
Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 63
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Našem je staništu nužna sanacija!     PDF    TXT     HR 67
Martinović, J.
Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine     PDF    TXT 71
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.)     PDF    TXT 73
Dundović, J., Jakovac, H.
Cluster “Šuma – drvo”     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Harapin, M.
Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 80
Frković, A.
Jedan koristan ornitološki priručnik     PDF    TXT     HR 81
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 83
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana, Monti e boschi     PDF    TXT 84
 
OBLJETNICE
     
Vlainić, O.
50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.     PDF    TXT 88
 
ZAŠTITA OKOLIŠA
     
Nodilo, M.
Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu     PDF    TXT     HR 91
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H., Dundović, J.
36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 93
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 95
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Dragutin Smojver (1922 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Gregurec, J.
Rudolf Tomek (1924 – 2003)     PDF    TXT     HR 99
Milinović, I.
Zvonimir Ettinger (1926 – 2004)     PDF    TXT     HR 100

                UNDER CONSTRUCTION