broj: 1-2/2003        pdf (21,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200301 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
1-2(Financiranje obnove šuma oštećenih propadanjem)     PDF    TXT 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž. UDK 630* 188 (001)
Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 3
Zelić, J. UDK 630* 226 (001)
Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku     pdf    TXT     HR     EN 11
Sažetak: Mješovitim sastojinama bukve i jele na Papuku se donedavno gospodarilo kao jednodobnim sastojinama, a pomlađivanje se obavljalo putem oplodnih sječa. Biološke i ekološke značajke jele i bukve upućuju na mogućnost gospodarenja prebornim načinom, čime bi se značajno povećala ekološka stabilnost i iskorištenje edafskih i klimatskih značajki podneblja.
U članku se na temelju Sussmelove korelacije za jelu i Colletove za bukvu te visina dominantnih stabala daje pregled izračunavanja koeficijenta korelacije (q) za jelu i bukvu, normalni broj stabala, normalna temeljnica i volumen (normala) po jedinci površine, za odabrani bonitet i za "tehničku zrelost" stabla prsnog promjera 60 cm.
Za relevantno donošenje zaključaka i postavljanje metode za moguće prevođenje jednodobne u prebornu sastojinu analizirani su za konkretnu mješovitu sastojinu jele (0,6) i bukve (0,4), u odjelu 56a, gospodarske jedinice "Zapadni Papuk II", taksacijski i biometrijski parametri (srednji promjer, srednje kubno stablo, Beta - distribucija, Liocourtova distribucija, tarifni nizovi, vrijeme prijelaza, tečajni prirast, volumen po hektaru prije i poslije sječe u odnosu na postavljenu normalu).
Na temelju taksacijskih i biometrijskih parametara, tabličnih i grafičkih prikaza, predložene su mjere, postupci i smjernice budućega gospodarenja u prostoru i vremenu i usporedba s dosadašnjim mjerama i postupcima gospodarenja.
Ključne riječi: jednodobne regularne sastojine; preborne sastojine bukve i jele; normala; konkretna distribucija prsnih promjera; Beta distribucija; Liocourtova distribucija; vrijeme prijelaza; prirast; doznaka u grupama; sječivi etat
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vodolšak, M., Križaj, D. UDK 630* 156
Štete na divljači i štete od divljači na području krapinsko-zagorske županije     pdf    TXT     HR     EN 27
Prka, M. UDK 630* 325 + 851
Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore     pdf    TXT     HR     EN 35
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Franjić, J., Pandža, M., Škvorc, Ž. UDK 630* 181.1 (Anthyllis barba-jovis L.)
Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 45
 
STRUČNI ČLANCI
     
Farkaš-Topolnik, N., Krauthacker, H., Trenc, N. UDK 630* 907.1
Međunarodna konferencija "Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska     pdf    TXT     HR     EN 51
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Državo, vrijeme je da mjerodavno posreduješ!!     PDF    TXT 61
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Čiopa (Apus apus) – ptica 2003. godine     PDF    TXT 63
Ivanović, Ž.
Hoće li gorska Hrvatska postati gorka Hrvatska?     PDF    TXT 66
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Matić, S.
Tomislav Dubravac     PDF    TXT 67
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću     PDF    TXT 69
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sljepić (Anguis fragilis L.)     PDF    TXT 70
Nodilo, M.
Nekoliko vrsta iz porodice Orchidaceae s otoka Mljeta     PDF    TXT 71
 
OBLJETNICE
     
Skoko, M.
Mr. ph. Marija Stjepanović rođ. Kesterčanek zakoračila u drugo stoljeće života     PDF    TXT 73
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 74
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Čamba, V.
Oluja izvalila 4 milijuna m3 drva – tržište drva ipak ostaje stabilno     PDF    TXT 80
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D., Gračan, J.
Izvješće s konferencije DYGEN (dinamika i očuvanje genetičkog diverziteta u šumskim ekosustavima) – Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5. 12. 2002. god.     PDF    TXT 81
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
HŠD i HŠ d.o.o.
Ponovni poziv na suradnju     PDF    TXT 84
Jakovac, H.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 86
 
IN MEMORIAM
     
Vlahinja, J.
Zvonimir Kučić (1939 – 2002)     PDF    TXT 94
Knepr, J.
Mirko Babić (1937 – 2002)     PDF    TXT 95
Knepr, J.
Ladislav Molnar – Laci (1922 – 2002)     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION