broj: 1-2/2000        pdf (35,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PROMJENE     PDF    TXT     HR 1
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 377 + 461
Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?     pdf    TXT     HR     EN 3
Starčević, M. UDK 630* 116 + 469
Utjecaj hidromelioracija na šumsku vegetaciju Varoškog Luga     pdf    TXT     HR     EN 15
Sažetak: Za formiranje šumskih zajednica nizinskog područja u ovisnosti o mikroreljefu najvažnije su podzemne i poplavne vode, jer drveće nizinskih šuma troši transpiracijom više vode od onih količina koje prima lokalnim oborinama, a razlike nadoknađuje podzemnom ili poplavnom vodom. Najmanje promjene mikroreljefa u vezi s tim pojavama i razinom podzemne vode uvjetuju promjene tipa tla, florni sastav i razvoj fitocenoza.
Hidromeliorativni zahvati radikalno mijenjaju vodni režim, stanišne uvjete, tip tla i prirodnu vegetaciju često vrlo različitu od prethodne. U posljednja dva desetljeća šumski ekosustavi Hrvatske izloženi su sve agresivnijim antropogenim utjecajima, ali i nizovima sušnih godina.
Cilj ovoga rada je objavljivanje novih, dodatnih podataka o utjecaju hidromeliorativnih zahvata na destabilizaciju nizinskih šumskih ekosustava u Hrvatskoj, koji mogu poslužiti kao oslonac u traganju za odgovarajućim rješenjima.
Na osnovi fitocenoloških karata gospodarske jedinice Varoški lug iz 1977. i 1992. godine izabrane su četiri lokacije za izradu fitocenoloških snimki najčešćih biljnih zajednica, metodom ciriško-monpelješke škole Braun-Blanqueta radi utvrđivanja sadašnjeg stanja vegetacije.
U zajednici hrasta lužnjaka i velike žutilovke izmjerena je trenutna vlažnost uzimanjem uzoraka tla iz različitih horizonata do dubine od 2 metra.
Za svaku promatranu zajednicu izračunat je stupanj vlažnosti po Landoltu kao jedan od ekoloških indikatora za karakterizaciju staništa.
Iz rezultata istraživanja vidljivo je promijenjen omjer biljnih zajednica u korist onih suših. Naime, u nekim dijelovima Varoškog luga došlo je do sukcesije zajednice Genisto elatae-Quercetum roboris u zajednicu Carpino betuli-Quercetum roboris, te do odstupanja flornog sastava i građe normalno razvijenih subasocijacija Genisto elatae-Qurcetum roboris caricetosum remotae i Genisto elatae-Qurcetum roboris caricetosum brizoides.

Ključne riječi: florni sastav; formiranje šumskih zajednica; hidromeliorativni zahvati; nizinsko područje; razvoj fitocenoza; tip tla
Domac, J. UDK 630* 161
Projekt FACE: Promatranje utjecaja obogaćivanja atmosfere s CO2 u gustom sklopu listopadne šume     pdf    TXT     HR     EN 27
Sabadi, R. UDK 630* 791 + 799
Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 33
Zelić, J. UDK 630* 181.1 (Taxus baccata L.)
Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja     pdf    TXT     HR     EN 41
 
STRUČNI ČLANCI
     
Potočić, N., Seletković, I. UDK 630* 48 (Abies alba. Quercus robur, Fagus sylvatica)
Stanje oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 51
Tuškan, S. UDK 630* 242
Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum, Anić).     pdf    TXT     HR     EN 57
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
HŠD
Stav šumarske struke glede zaštite prirode ... (pismo upućeno 18. veljače 2000. godine. gospodinu ministru Boži Kovačeviću)     PDF    TXT 61
Starčević, T.
Koliko je postojeći program razvoja (1991-2025) dugoročno stabilna odrednica šumarstva Hrvatske?     PDF    TXT 63
Križanec, R.
Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika     PDF    TXT 67
 
AKTUALNO
     
Dundović, J.
Analiza poslovanja “Hrvatskih Šuma”, p.o. Zagreb     PDF    TXT 72
Ivančević, V.
Osnovana meteorološka stanica u Krasnu     PDF    TXT 76
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Lovas, O.
Konkretizacija državne šumarske politike po usvajanju programskog proglasa vlade r. Slovačke     PDF    TXT 78
Lovas, O.
Šume Slovačke     PDF    TXT 79
Lovas, O.
Program 2000 – Osiguranje općekorisnih funcija šuma Češke republike     PDF    TXT 83
Lovas, O.
Uzgoj bijelih jelena u Republici Češkoj     PDF    TXT 85
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”     PDF    TXT 86
Sabadi, R.
Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.     PDF    TXT 88
Frković, A.
Kako se ponašati pri susretu s medvjedom     PDF    TXT 89
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 91
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Škanjac i jastreb     PDF    TXT 94
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Franjić, J.
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar     PDF    TXT 95
 
NOVI MAGISTRI BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
     
Raguž, D.
Andrija Kristić, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 99
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?     PDF    TXT 102
Ivančević, V.
Senjski šumari se predstavili Zagrebu     PDF    TXT 111
Jakovac, H.
Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 115
Krauthacker, H.
Program predavanja     PDF    TXT 119
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999)     PDF    TXT 120

                UNDER CONSTRUCTION