broj: 1-2/1983        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198301 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Čop, B. UDK 674.02 : 331.876 : 630*
Pilanska prerada i odnosi sa šumarstvom     PDF    TXT 3
Ranogajec, B. UDK 331.875 : 616.008-630*.001
Analiza oštećenja sluha šumskih radnika pri sječi i izradi drva motornom pilom u SŠGO »Slavonska šuma«     PDF    TXT 61
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 70
 
STRUČNI ČLANCI
     
Majer, D. UDK 630*97 : 502.7 (N. P. Mljet)
Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka »Mljet« od 1875. do 1980 godine     PDF    TXT 71
 
KNJIGE I ČASOPISI b) strane
     
Mikloš, I.
Smernice na ochranu lesov v Slovenskej Socijalističkoj Republike     PDF    TXT 101
Piškorić, O.
Burghard v. LÜPKE: Versuche zur Einbringung von Lärchen und Eiche in Buchenbestünde     PDF    TXT 103
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTANCION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 19. i 20.     PDF    TXT 104
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, D.
Branimir KASUMOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 107

                UNDER CONSTRUCTION