D., Mandica
1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    PDF
2Dasović, M., 2007: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*. Š.L. 11-12, s.549    PDF
3Mandica Dasović, 2016: JESEN U LICI. Š.L. 11-12, s.619    PDF
4Mandica Dasović, 2020: Tomislav Rukavina, dipl. ing. šum. (6. lipnja 1936. – 24. lipnja 2020.). Š.L. 11-12, s.619    PDF
5Mandica Dasović, 2022: Nikola Milković, dipl. ing. šum. (Zagreb 25.3.1985. – Perušić 2.4.2020.). Š.L. 11-12, s.575    PDF
6Mandica Dasović, 2022: Karlo Posavec, dipl. ing. šum. (2.1.1927.–20.12.2021.). Š.L. 11-12, s.576    PDF
7Mandica Dasović, 2023: Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine. Š.L. 3-4, s.181    PDF
8Mandica Dasović, 2023: Premužićeva staza – 90 godina nakon izgradnje. Š.L. 11-12, s.576    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
11-12/2020: Park šuma Laudonov gaj, Krbavsko polje,Lika, Hrvatska - Laudonov Gaj Park Forest, Krbavsko polje, Lika, Croatia JPG
                UNDER CONSTRUCTION