Š., Ivan
1Šimić, I., 1997: Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine. Š.L. 7-8, s.425
2Šimić, I., 1999: Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.250    PDF
3Šimić, I., 2000: Biološke mjere u zaštiti šuma od pošara. Š.L. 3-4, s.214    PDF
4Šimić, I., 2000: Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja. Š.L. 7-8, s.463    PDF
5Šimić, I., 2000: Međunarodni skup o požarima u Euromediteranskoj regiji. Š.L. 11-12, s.745    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
7-8/1998: Ovogodišnji šumski požar na poluotoku Pelješcu JPG
                UNDER CONSTRUCTION