LAKSAR, Dragutin
1 šumar Dragutin Laksar, 1880: Da li se preporučuje u najnovije doba uvađanje četinjačkih šuma u Hrvatskoj?. Š.L. 4, s.198    PDF
2 piše nadšumar D. Laksar, 1883: Obrazloženje k nacrtu novog šumskog zakona, kako je priobćen u V. svesku šum. lista za god. 1882.,. Š.L. 2, s.43     PDF
3 Piše nadšumar D. Laksar, 1884: Odgovor „na njekoliko primjetbah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.". Š.L. 3, s.135    PDF
4 Piše Drag. Laksar, 1900: Putni paušal, dnevnice, zamjeničke i selitbene pristojbe činovnikah imov. obćinah.. Š.L. 5, s.297    PDF


                UNDER CONSTRUCTION