K., Dario
1 Kremer, D., 2001: Fenološka zapažanja cvatnje nekih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.475    pdf
2 Čavlović, J., Kremer, D., 2002: Osobitosti debljinskog rasta i prirasta stabala u sastojinama poljskog i unešenog američkog jasena na području srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.145    pdf
3 Kremer, D., 2002: Cvjetanje nekih drvenastih vrsta tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 5-6, s.273    pdf
4 Kremer, D., 2002: Fenologija kasnoproljetnog cvjetanja nekih drvenastih vrsta u Botaničkome vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.489    pdf
5 Kremer, D., 2004: Morfometrijska istraživanja značajki lista “američkoga jasena” udomaćenog u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.517    pdf
6 Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec, 2006: Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47     pdf
7 Kremer, Dario, 2006: Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku. Š.L. 7-8, s.305    pdf
8 Čavlović, J., K. Teslak, M. Božič, D. Kremer, Z. Spajić, 2007: Rast i prirast crnoga oraha (Juglans nigra L.) u istočnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.247    pdf
9 Dario Kremer, 2019: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA. Š.L. 3-4, s.181    PDF


                UNDER CONSTRUCTION