KOMLENOVIĆ, Nikola
1Komlenović N., Martinović J., 1966: Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Š.L. 3-4, s.213    PDF
2Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3-4, s.111    PDF
3Martinović J., Komlenović N., 1967: Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967). Š.L. 3-4, s.177    PDF
4Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. , 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3-4, s.85     PDF
5N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92     PDF
6Nikola Komlenović i Ante Krstinić, 1969: Visinski rast i sadržaj mineralnih hraniva u lišću unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe. Š.L. 7-8, s.229    PDF
7N. Komlenović, 1971: Istraživanje godišnjih promjena sadržaja hraniva u iglicama europskog ariša, američkog borovca i zelene duglazije. Š.L. 7-8, s.256    PDF
8B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić, 1973: Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac. Š.L. 1-2, s.22     PDF
9N. Komlenović, 1974: Istraživanje utjecaja dušika na uspijevanje biljaka obične smreke (Picea abies Karst.). Š.L. 3-4, s.85     PDF
10Komlenović, N., 1974: Znanstveni simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera. Š.L. 12, s.543    PDF
11Komlenović, N., Pezdirc, N., 1975: Novi aparat za određivanje biogenih elemenata — atomsko-absorpcioni spektrometar. Š.L. 1-3, s.64     PDF
12N. Komlenović, J. Gračan i F. Mrva, 1975: Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na urod sjemena američkog borovca u kulturi Zelendvor. Š.L. 4-6, s.149    PDF
13N. Komlenović, 1976: Kloroza četinjača na dolomitnoj rendzini i njezino suzbijanje. Š.L. 10-12, s.457    PDF
14J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139    PDF
15Komlenović, N., 1979: Edvard Kardelj — velikan naše epohe. Š.L. 1-3, s.3     PDF
16Komlenović, N., 1979: Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka .. Š.L. 4-6, s.197    PDF
17Komlenović, N., 1979: Šumarstvo i energija. Š.L. 4-6, s.205    PDF
18Komlenović, N. i Gračan, J., 1979: Šumarstvo Švedske.. Š.L. 7-8, s.387    PDF
19Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ., 1980: Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva. Š.L. 11-12, s.461    PDF
20Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN i Petar RASTOVSKI, 1981: Prilog rješavanju odnosa ishrane i rasta nekih proveniencija obične smreke (Picea abies Karst.).. Š.L. 5-7, s.211    PDF
21Komlenović, N., Mayer, B., 1982: Istraživanja rasta i stanja ishrane mladih kultura obične smreke (Picea abies Karst.) na glavnim tipovima tala Gorskog Kotara. Š.L. 1-3, s.3     PDF
22Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P., 1983: Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja. Š.L. 3-4, s.193    PDF
23Mayer, B. i Komlenović, N., 1984: Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog borovca. Š.L. 9-10, s.383    PDF
24Komlenović, N. i Rastovski, P., 1986: Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje tri vrste četinjača. Š.L. 1-2, s.5     PDF
25Komlenović, N., 1986: Fiziologija i ishrana šumskog drveća te ekofiziologija. Š.L. 7-8, s.283    PDF
26Komlenović, N., 1986: Mr. Milan BUBNJEVIĆ, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.584    PDF
27Komlenović, N. i Pezdirc, N., 1987: Koncentracija sumpora u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju. Š.L. 1-2, s.5     PDF
28Komlenović, N., 1987: Proizvodne mogućnosti glavnih staništa i ishrana šumskog drveća. Š.L. 7-9, s.403    PDF
29Komlenović, N. i Krstinić, A., 1987: Međupopulacijska varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa L. Gaertn.) u produkciji biomase i akumulacije hraniva. Š.L. 10-12, s.577    PDF
30Gračan, J. i dr., 1988: Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj. Š.L. 3-4, s.143    PDF
31Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.195    PDF
32Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
33Komlenović, N., Harapin, M. i Gračan, J., 1988: Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale. Š.L. 5-6, s.247    PDF
34Komlenović, N., 1989: Utjecaj SO2 i nekih drugih polutanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na SR Hrvatsku. Š.L. 6-8, s.243    PDF
35Komlenović, N., Gračan, J., 1989: Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom. Š.L. 6-8, s.363    PDF
36Komlenović, N., Gračan, J., 1989: Propadanje šuma u Evropi. Š.L. 6-8, s.373    PDF
37Komlenović, N., 1990: Utjecaj kalcijskog karbonata na uspijevanje biljaka sedam vrsta drveća. Š.L. 3-5, s.117    PDF
38Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1990: Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima. Š.L. 11-12, s.451    PDF
39Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1991: Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije. Š.L. 3-5, s.131    PDF
40Komlenović, N. i Rastovski, P., 1991: Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske. Š.L. 3-5, s.203    PDF
41Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P., 1991: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 6-9, s.245    PDF
42Pezdirc, N., Komlenović, N., 1991: Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom. Š.L. 10-12, s.467    PDF
43Komlenović, N., Gračan, J., 1992: Oštećenje šuma u Europi. Š.L. 1-2, s.63     PDF
44Komlenović, N., 1992: Promicanje proizvodnje sadnica tri vrste drveća primjenom odgovarajućih supstrata i elemenata prehrane. Š.L. 9-10, s.397    PDF
45Komlenović, N., 1993: 9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest)« 23. do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti. Š.L. 6-8, s.325    PDF
46Komlenović, N. i Gračan, J., 1993: ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 6-8, s.350    PDF
47Komlenović, N. i Harapin, M., 1993: 8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma. Š.L. 9-10, s.443    PDF
48Komlenović, N., 1993: 1. ECE-UN/EC sastanak koordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinka onečišćenja zraka na šume (»ICP-FOREST«). Š.L. 11-12, s.566    PDF
49Komlenović, N., 1994: Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.), te njegove prehrane. Š.L. 1-2, s.11
50Komlenović, N., Krstinić, A., 1994: Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca. Š.L. 5-6, s.147
51Komlenović, N., Jurjević, P., 1994: Stanje šuma u Europi — 1993.. Š.L. 5-6, s.192    PDF
52Komlenović, N., 1995: Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih svojstava tala. Š.L. 3, s.108    PDF
53Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169
54Komlenović, N., Jurjević, P., 1995: Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994. Š.L. 7-8, s.274    PDF
55Komlenović, N., Štimac, K., 1996: Defolijacija i prozirnost kao temeljni indikatori oštećenosti krošanja. Š.L. 1-2, s.77     PDF
56Komlenović, N., 1996: Koordinacijski sastanak sa savjetovanjem po programu ICP- Forests Prag/Želiv. Š.L. 7-8, s.359    PDF
57Komlenović, N., 1996: 12. godišnji sastanak predstavnika zemalja koje su uključene u program UN-ECE/EU ICP Forests. Š.L. 7-8, s.360    PDF
58Komlenović, N., 1997: Primjena gnojiva s produljenim djelovanjem u proizvodnji sadnica primorskih borova. Š.L. 1-2, s.19
59Komlenović, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P., 1997: Unos onečišćenja iz zraka u šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.353
60Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361
61Kajba D., Krstinić A., Komlenović N., 1998: Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama. Š.L. 3-4, s.139


                UNDER CONSTRUCTION