KAUDERS, Alfons
1 Piše Alfons Kauders, sluš. fil. aps. sluš. šum. ak., 1904: Posljedice haračenja šuma u nekim stranim zemljama.. Š.L. 10, s.556    PDF
2 Od A. Kaudersa, 1906: Naučna ekskurzija slušatelja kr. šum. akademije u Primorje i Liku.. Š.L. 8-9, s.309    PDF
3 Priobćuje A. Kauders, 1907: Njemački šumar o slavonskim hrasticima.. Š.L. 4, s.126    PDF
4 Piše A. Kauders, 1910: Nješto o prirastu u debljinu i visinu u crnogoričnim šumama „Gorskoga kotara".. Š.L. 2, s.58     PDF
5 Piše A. Kauders, 1910: Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.. Š.L. 6, s.220    PDF
6 Piše A. Kauders, 1912: Nješto o prirastu u visinu crnog bora u kraškim kulturama našeg Primorja.. Š.L. 7, s.269    PDF
7 Piše prof. Alfons Kauders, kr. kot. šumar, 1914: Kras i pošumljenje krasa u crikveničkom šumskom kotaru.. Š.L. 8-9, s.347    PDF
8 Piše A. Kauders, 1915: Bilješke iz zem. biljevišta u Crikvenici.. Š.L. 1-2, s.46     PDF
9 Piše A. Kauders, 1915: Prilog historiji hrvatskog šumarstva.. Š.L. 1-2, s.47     PDF
10 A. Kauders, 1933: Rasprostranjenje i uzgoj šume u području prim. krša Savske banovine.. Š.L. 3, s.190    PDF
11 Prof. ing. A. Kauders, 1933: Rasprostranjenje i uzgoj šume u području primorskog krša Savske banovine.. Š.L. 3, s.190    PDF
12 Ing. A. Kauders, 1935: Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju u Hrv. Primorju.. Š.L. 3, s.95     PDF
13 Prof. Ing. A. Kauders, 1935: Bilješke iz područja Inspektorata u Senju. (Pitomi kesten).. Š.L. 7, s.322    PDF
14 Prof. Ing. A. Kauders, 1936: Neki problemi šumarstva Savske banovine.. Š.L. 11-12, s.652    PDF
15 Prof. ing. A. Kauders, 1940: Prilog povjesti hrvatskog šumarstva.. Š.L. 4-5, s.205    PDF
16 Kauders ing. Alfons, 1954: Jubilarna proslava Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 2-3, s.41     PDF
17 Kauders prof. ing. Alfons, 1954: Stanje šuma na otoku Hvaru polovinom prošlog vijeka. Š.L. 7, s.328    PDF
18 Kauders A., 1958: 60. god. otvorenja Šumarskog doma i osnutka šumarske akademije u Zagrebu.. Š.L. 11-12, s.437    PDF
19 Kauders A., 1961: Jedan od prvih istraživača hrv. primorskog krša. Š.L. 7-8, s.291    PDF
20 Kauders A., 1963: Pošumljavanje Krša u SR Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.393    PDF
21 Kauders A., 1963: O našoj starijoj šum. literaturi. Š.L. 11-12, s.486    PDF


                UNDER CONSTRUCTION