HRUŠKA, Bernard
1Hruška B., 1962: Seminar rasadničke proizvodnje četinjača.. Š.L. 1-2, s.83     PDF
2Hruška B., 1962: XI Zasjedanje međunarodne komisije za topolu FAO. Š.L. 8, s.285    PDF
3Hruška B., 1963: Iskustvo o uzgoju duglazije u ČSSR. Š.L. 9-10, s.406    PDF
4Hruška B., 1965: Intenzifikacija proizvodnje drveta četinjača. Š.L. 3-4, s.155    PDF
5Hruška B., 1965: Informacija o podizanju novih plantaža i intenzivnih kultura topola u 1964. godini i program za 1965. godinu na području SRH. Š.L. 5-6, s.240    PDF
6Ing. Bernard Hruška, 1965: ŠUMARSKA PROBLEMATIKA U VEZI UREĐIVANJA TOKA SAVE NA PODRUČJU SR HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.607    PDF
7Hruška, B., 1972: Ing. Belov Dimitrije. Š.L. 11-12, s.494    PDF
8B. Hruška, 1978: LESNICKA PRACE, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.202    PDF
9B. Hruška, 1978: PRACE Vyskumneho ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, 1976., I dio. Š.L. 11-12, s.550    PDF
10Hruška, B., 1979: Prâce Vyskumného ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 49/1976.. Š.L. 4-6, s.227    PDF
11Hruška, B., 1979: Lesnicka prace, br. 7—12/1977.. Š.L. 9-10, s.503    PDF
12Hruška, B., 1979: Prâce Vyskumného ustavo lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 50—1977.. Š.L. 9-10, s.510    PDF
13Hruška, B., 1980: Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, 1978. i 1979. godine. Š.L. 3-4, s.171    PDF
14Hruška, B., 1980: Lesnicka Pracé, 57 (1978. god.). Š.L. 5-6, s.265    PDF
15Hruška, B., 1980: Lesnicka Pracé, 58 (1979. god.). Š.L. 7-8, s.379    PDF
16Hruška, B., 1981: Saopćenja Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, Vol. 11 — 1979. Š.L. 1-2, s.100    PDF
17Hruška, B., 1981: Lešnica prace 59 (1980), br. l—4.. Š.L. 3-4, s.196    PDF
18Hruška, B., 1981: Lesnicka prace 59 (1980) br. 5—12. Š.L. 5-7, s.313    PDF
19Hruška, B., 1981: Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište Strnadi, br. 56 i 57/1980. Š.L. 10-12, s.518    PDF
20Hruška, B., 1982: ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.. Š.L. 1-3, s.72     PDF
21Hruška, B., 1982: ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.. Š.L. 4-5, s.176    PDF
22Hruška, B., 1982: LESNICKÂ PRACE, 1981. Š.L. 4-5, s.179    PDF
23Hruška, B., 1982: LESNICKÂ PRACE, 1981. Š.L. 6-8, s.319    PDF
24Hruška, B., 1982: ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.. Š.L. 11-12, s.505    PDF
25Hruška, B., 1982: RADOVI Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi br. 59/1981.. Š.L. 11-12, s.512    PDF
26Hruška, B., 1983: O uzrocima odumiranja jele (sa stručnog kolegija u Kelheimu). Š.L. 5-6, s.290    PDF
27Hruška, B., 1983: LESNICKA PRACE, LI (1982) 294,. Š.L. 7-8, s.393    PDF
28Hruška, B., 1984: RADOVI Instituta za istraživanja u šumskom gospodarstvu i lovstvu — Jilovište-Strnadi, br. 60. Š.L. 5-6, s.256    PDF
29Hruška, B., 1984: LESNICA PRACE 62 (1983). Š.L. 7-8, s.357    PDF
30Hruška, B., 1985: Šumarstvo Grčke i drugo. Š.L. 3-4, s.184    PDF
31Hruška, B., 1985: Lesnicka prace, 63 (1984.), br. 1—12.. Š.L. 11-12, s.601    PDF
32Hruška, B., 1986: Iz Skandinavskih zemalja. Š.L. 1-2, s.73     PDF
33Hruška, B., 1986: Iz Skandinavskih zemalja. Š.L. 1-2, s.73     PDF
34Hruška, B., 1987: LESNIČKA PRACE LXIV godište, 1985.. Š.L. 10-12, s.681    PDF


                UNDER CONSTRUCTION