H., Antun
1, 1887: O klorozi bilja.. Š.L. 8-9, s.379    PDF
2, 1888: O važnosti topline u obće, napose o uplivu nizkih i visokih temperatura na život bilja. Š.L. 6, s.263    PDF


                UNDER CONSTRUCTION