HARAPIN, Miroslav
1 M. Vidaković, A. Krstinić, M. Harapin, 1973: Neka svojstva hibrida između Pinus nigra i Pinus densiflora. Š.L. 3-4, s.112    PDF
2 S. Orlić et al., 1973: Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama. Š.L. 9-10, s.375    PDF
3 Androić, M. i Harapin, M., 1984: Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.). Š.L. 5-6, s.239    PDF
4 Harapin, M., 1986: 40 godina znanstvenog rada Šumarskog instituta Jastrebarsko. Š.L. 9-10, s.447    PDF
5 Komlenović, N., Harapin, M. i Gračan, J., 1988: Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale. Š.L. 5-6, s.247    PDF
6 Harapin, M., 1991: Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma. Š.L. 3-5, s.193    PDF
7 Harapin, M., 1991: IUFRO KONGRES U MONTREALU. Š.L. 3-5, s.219    PDF
8 Komlenović, N. i Harapin, M., 1993: 8. međunarodni interkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma. Š.L. 9-10, s.443    PDF
9 Harapin, M., 1993: Ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma u Helsinkiju. Š.L. 11-12, s.563    PDF
10 Harapin, M., 1994: IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu. Š.L. 11-12, s.367    PDF
11 Harapin, M., 1999: Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi. Š.L. 3-4, s.129    pdf
12 Harapin, M., 1999: Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija. Š.L. 3-4, s.153    PDF
13 Hrašovec, B., Harapin, M., 1999: Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.183    pdf
14 Harapin, M., 1999: Krpelji i neke antropozoonoze. Š.L. 7-8, s.323    pdf
15 Glavaš, M., Harapin, M., 1999: Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999). Š.L. 7-8, s.405    PDF
16 Harapin, M., 2000: 12. Skupština Hrvatskog entomološkog društva. Š.L. 3-4, s.239    PDF
17 Harapin, M., 2000: Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu. Š.L. 3-4, s.241    PDF
18 Harapin, M., 2000: Vignjević-Halambek-Harapin-Stipić: Rječnik zaštite bilja. Š.L. 3-4, s.247    PDF
19 Harapin, M., Krauthacker, H., 2000: Božićne jaslice na Medvednici. Š.L. 11-12, s.700    PDF
20 Harapin, M., 2001: 45. Seminar iz zaštite bilja. Š.L. 3-4, s.226    PDF
21 Harapin, M., 2001: Prof. dr. sc. Jasminka Igre Barčić, prof. dr. sc. Milan Maceljski: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Š.L. 9-10, s.569    PDF
22 Harapin, M., 2001: Janko Lacković (10. 4. 1928 - 4. 6. 2001). Š.L. 9-10, s.579    PDF
23 Harapin, M., 2001: Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima. Š.L. 11-12, s.659    PDF
24 Harapin, M., 2001: 50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000). Š.L. 11-12, s.661    PDF
25 Harapin, M., 2002: Prof. dr. sc. Želimir Borzan: Imenik drveća i grmlja - latinski, hrvatski, engleski, njemački, sa sinonimima. Š.L. 3-4, s.212    PDF
26 Harapin, M., 2002: 46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE (Opatija 12 - 15. 2. 2002.). Š.L. 3-4, s.224    PDF
27 Harapin, M., 2002: Miljenko Komorčec (1930 - 2002). Š.L. 9-10, s.547    PDF
28 Harapin, M., 2003: Zlatno odličje za dr. sc. Mariju Halambek. Š.L. 3-4, s.192    PDF
29 Harapin, M., 2004: Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.80     PDF
30 Harapin, M., 2004: 48.Seminar biljne zaštite (Opatija 10 – 13. 2. 2004). Š.L. 3-4, s.189    PDF
31 Harapin, M., 2004: Zlatno priznanje profesoru Glavašu. Š.L. 3-4, s.193    PDF
32 Harapin, M., 2004: Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”. Š.L. 7-8, s.490    PDF
33 Harapin, M., 2004: Ekskurzija Hrvatskoga entomološkog društva. Š.L. 11-12, s.733    pdf
34 Harapin, M., 2005: 30. Obljetnica Šumarskog instituta . Š.L. 1-2, s.96     PDF
35 Harapin, M., 2005: 49. Seminar biljne zaštite. Š.L. 3-4, s.195    PDF
36 Harapin, M., 2006: 50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006. . Š.L. 1-2, s.76     PDF
37 Rajković, V. i M. Harapin, 2007: Dragutin Böhm (1922–2006). Š.L. 1-2, s.103    PDF
38 Harapin, M., 2007: 51. Seminar biljne zaštite. Š.L. 3-4, s.187    PDF
39 Harapin, M., 2007: Srebrno odličje za mr. sc. Branka Bradića. Š.L. 3-4, s.190    PDF
40 Harapin, Miroslav, 2008: 52. Seminar biljne zaštite. Š.L. 1-2, s.92     PDF
41 Harapin, Miroslav, 2008: Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića. Š.L. 1-2, s.95     PDF
42 Harapin, Miroslav, 2008: Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju . Š.L. 11-12, s.566    PDF
43 Harapin, Miroslav, 2009: 53. seminar biljne zaštite, Opatija 10. – 13. veljače 2009. godine. Š.L. 5-6, s.357    PDF
44 Harapin, Miroslav, 2009: Stjepan Opalički (1934 – 2009). Š.L. 5-6, s.364    PDF
45 Harapin, Miroslav, 2009: Rudolf Wittmann: Veličanstveni svijet drveća. Š.L. 11-12, s.654    PDF
46 Harapin, M., T. Littvay, 2010: Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma 50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.–2009.. Š.L. 1-2, s.78     PDF
47 Harapin, Miroslav, 2010: Karantenske bolesti i štetnici, opasnost za hrvatsko šumarstvo i novi europski izazovi. Š.L. 11-12, s.633    PDF
48 Harapin, Miroslav, 2010: 60-ta obljetnica upisa na Šumarski fakultet. Š.L. 11-12, s.650    PDF
49 Harapin, Miroslav, 2010: Zvonimir Horvatić (1930–2010). Š.L. 11-12, s.667    pdf
50 Harapin, Miroslav, 2011: 50. Oblijetnica zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku. Š.L. 3-4, s.169    PDF
51 Harapin, Miroslav, 2011: 55. Seminarbiljne zaštite (Opatija 8 – 11. veljače 2011.). Š.L. 3-4, s.174    PDF
52 Harapin, Miroslav, 2011: Zlatno odličje za prof. dr. sc. Borisa Hrašovca. Š.L. 3-4, s.178    PDF
53 Idžojtić,M., M.Harapin, 2011: Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine. Š.L. 7-8, s.410    PDF
54 Harapin, Miroslav, 2011: 22. međunarodno znanstveno savjetovanje entomologa Srednje Europe. Š.L. 9-10, s.513    PDF
55 Harapin, Miroslav, 2011: 65. obljetnica Hrvatskoga šumarskoga instituta 1945–2010. g.. Š.L. 9-10, s.515    PDF
56 Harapin, Miroslav, 2012: Šume – zelena pluća Zagorja / Šuma na dlanu – Kamenjak. Š.L. 1-2, s.86     PDF
57 Miroslav Harapin, 2012: Dr. sc. Milivoj Franjević. Š.L. 7-8, s.404    PDF
58 Miroslav Harapin, 2012: 6. Međunarodni simpozij o dabru. Š.L. 9-10, s.523    PDF
59 Miroslav Harapin, 2012: IUFRO SAVJETOVANJE: ŠUME ZA GRADOVE, ŠUME ZA LJUDE PERSPEKTIVE GOSPODARENJA URBANIM ŠUMAMA. Š.L. 11-12, s.639    PDF
60 Miroslav Harapin, 2013: Mr. sc. BRANKO BRADIĆ (1943–2013). Š.L. 9-10, s.559    PDF
61 Miroslav Harapin, 2013: STRUČNO – TURISTIČKA EKSKURZIJA HŠD-a OGRANAK ZAGREB U LIKU. Š.L. 11-12, s.653    PDF
62 Miroslav Harapin, 2013: NIKOLA HERLJEVIĆ dipl. ing. šum. (1925–2013). Š.L. 11-12, s.663    PDF
63 Miroslav Harapin, 2014: KUKCI I BOLESTI - ŠTETOČINJE DRVEĆA I GRMLJA EUROPE. Š.L. 1-2, s.89     PDF
64 Miroslav Harapin, 2014: LEXICON SILVESTRE - VIŠEJEZIČNI ŠUMARSKI RJEČNIK 2. DIO. Š.L. 1-2, s.90     PDF
65 Miroslav Harapin, 2014: Dr. sc. JAKOB MARTINOVIĆ (1929–2013). Š.L. 1-2, s.109    PDF
66 Miroslav Harapin, 2014: Tatjana Bradara, Slaven Bertoša, Nenad Kuzmanović, Christian Galo, Đeni Gobić – Bravar, Saša Valenčić: KAMIK NA KUNFINU - GRANIČNE OZNAKE U ISTARSKIM ŠUMAMA. Š.L. 7-8, s.418    PDF
67 Miroslav Harapin, 2014: EKSKURZIJA HŠD – OGRANAK ZAGREB NA RAB I U SENJ. Š.L. 11-12, s.624    PDF
68 Miroslav Harapin, 2015: JORGOVANI - Želimir Borzan / Charles D. Holetich. Š.L. 11-12, s.592    PDF
69 Miroslav Harapin, 2015: SLAVKO HORVATINOVIĆ (1929-2015). Š.L. 11-12, s.614    PDF
70 Miroslav Harapin, 2016: EKSKURZIJA HŠD – OGRANAK ZAGREB U DALMACIJU. Š.L. 3-4, s.201    PDF
71 Miroslav Harapin, 2016: VLAHO LJUBIŠIĆ (1929-2016). Š.L. 7-8, s.426    PDF
72 Miroslav Harapin, 2017: DOKUŠ ANTUN KRUNO (1934–2016). Š.L. 1-2, s.103    PDF
73 Miroslav Harapin, 2017: MIKLOŠ IVAN (1926–2016). Š.L. 1-2, s.106    PDF
74 Miroslav Harapin, 2017: MIRJANA POPOVIĆ (1929–2016). Š.L. 3-4, s.220    PDF
75 Miroslav Harapin, 2017: IVAN KUZMANIĆ (1927–2017). Š.L. 5-6, s.331    PDF
76 Miroslav Harapin, 2018: ANTUN (TONA) GROSS (1932.– 2018.). Š.L. 11-12, s.670    PDF


                UNDER CONSTRUCTION