G., Marijan
1 Grubešić, M., 1991: Njemački studenti u Posavini. Š.L. 6-9, s.384    PDF
2 Grubišić, M. i Frković, A., 1992: Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama. Š.L. 6-8, s.348    PDF
3 Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V., 1993: Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj. Š.L. 6-8, s.237    PDF
4 Raguž, D., Grubešić, M., 1993: Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi. Š.L. 11-12, s.519    PDF
5 Grubešić, M., 1994: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja. Š.L. 1-2, s.17     pdf
6 Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I., 1994: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91     pdf
7 Grubešić, M., Njakara, B., Tomljanjović, J., 1995: Analiza trofeja muflona odstrijeljenih na poluotoku Pelješcu. Š.L. 9-10, s.305    pdf
8 Grubešić, M., 1996: 140. godišnjica rođenja Frana Žavera KESTERČANEKA. Š.L. 1-2, s.68     PDF
9 Grubešić, M., 1996: 110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA. Š.L. 1-2, s.69     PDF
10 Grubešić, M., 1996: Akcija naseljavanja dabra u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.261    pdf
11 Grubešić, M., 1996: Uspjeh studenata Šumarskog fakulteta na "Kupu dekana" u Brnu.. Š.L. 5-6, s.265    PDF
12 Grubešić, M., 1998: Veljko Varićak: Ocjenjivanje lovačkih trofeja. Š.L. 1-2, s.77     PDF
13 Grubešić, M., 1998: Prvi europski simpozij o dabru. Š.L. 1-2, s.83     PDF
14 Grubešić, M., Krapinec, K., 1998: Naseljavanje europskog dabra (Castor fiber L.) u Posavinu. Š.L. 11-12, s.515    pdf
15 Grubešić, M., Dorotić, I., 1999: Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje. Š.L. 3-4, s.119    pdf
16 Grubešić, M., 1999: Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima. Š.L. 5-6, s.268    PDF
17 Grubešić, M., 1999: Fotografije postale aktualne nakon 60 godina. Š.L. 7-8, s.402    PDF
18 Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285    pdf
19 Grubešić, M., 2000: U Hrvatskom šumarskom društvu održan tečaj “Ocjenjivanje lovačkih trofeja”. Š.L. 7-8, s.482    PDF
20 Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484    PDF
21 Grubešić, M., 2001: Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon. Š.L. 1-2, s.79     PDF
22 Grubešić, M., 2001: Međunarodni simpozij o muflonu. Š.L. 1-2, s.117    PDF
23 Grubešić, M., 2001: II. Europski simpozij o dabru. Š.L. 1-2, s.120    PDF
24 Grubešić, M., 2001: Gospodarenje šumom i divljači s osvrtom na probleme u njemačkim šumama. Š.L. 7-8, s.405    pdf
25 Grubešić, M., Vodolšak, M., Križaj, D., 2002: Analiza strukture lovaca na području Krapinsko-zagorske županije. Š.L. 7-8, s.361    pdf
26 Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T., 2002: Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.613    pdf
27 Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653    PDF
28 Grubešić, M., 2004: U Slovačkoj održani XI. Levički lovački dani. Š.L. 5-6, s.339    PDF
29 Grubešić, M., 2004: Pavel Hell, Jaroslav Slamečka, Jozef Gašparik: Ris i divlja mačka – u slovačkim Karpatima i u svijetu (Ris a diva mačka – v slovenskych Karpatov a vo svete). Š.L. 5-6, s.343    PDF
30 Grubešić, M., 2004: Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva. Š.L. 11-12, s.715    PDF
31 Viktor Šegrt, Marijan Grubešić, 2005: Sokolarska oprema. Š.L. 7-8, s.409    pdf
32 Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec, 2006: Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu. Š.L. 7-8, s.353    pdf
33 Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić, 2006: Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”. Š.L. 11-12, s.523    pdf
34 Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257    pdf
35 Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec, 2010: Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta. Š.L. 5-6, s.287    pdf
36 Grubešić, M., S. Zec, 2010: Gospodarenje državnim šumama u Bavarskoj, primjer Šumarija Oberammergau. Š.L. 9-10, s.524    PDF
37 Grubešić, M., S. Zec, 2010: Stručna ekskurzija u Bavarsku. Š.L. 9-10, s.534    PDF
38 Krapinec, K., D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović, 2011: Odnos morfoloških osobitosti veprovih kljova i pouzdanost metoda za procjenu dobi. Š.L. 1-2, s.7     pdf
39 Grubešić, Marijan, 2011: Lovstvo, velika ilustrirana enciklopedija lovstva. Š.L. 5-6, s.300    PDF
40 Grubešić, M., K. Tomljanović, S. Kunovac, 2011: Rasprostranjenost i brojnost jarebice kamenjarke grivne (Alectoris graeca Meisner) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.567    pdf
41 Marijan Grubešić, 2012: Dr. sc. Josip Malnar. Š.L. 3-4, s.200    PDF
42 Marijan Grubešić, 2012: Mr. sc. Damir Matošević. Š.L. 5-6, s.310    PDF
43 Marijan Grubešić, 2012: Dr. sc. Darko Beuk. Š.L. 9-10, s.536    PDF
44 Marijan Grubešić, 2012: PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU. Š.L. 11-12, s.629    PDF
45 Marijan Grubešić, 2013: Dr. sc. Kristijan Tomljanović, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.95     PDF
46 Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Dean Konjević, Zlatko Tomašić, 2013: USPJEH ISPUŠTANJA I PODIVLJAVANJA TRČKE (Perdix perdix L.) IZ UMJETNOG UZGOJA U OTVORENIM LOVIŠTIMA SREDIŠNJE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.185    pdf
47 Albert OFNER, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC, Dean KONJEVIĆ, 2014: USPOREDBA TJELESNOG I TROFEJNOG RAZVOJA SRNE (Capreolus capreolus L.) U LOVIŠTIMA IV/9 "POKUPSKI BAZEN" I IV/22 "PETROVA GORA". Š.L. 7-8, s.363    pdf
48 Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137    pdf
49 Marijan Grubešić, Milan Glavaš, 2015: Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015). Š.L. 3-4, s.215    PDF
50 Kristijan TOMLJANOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Maja MALNAR, Marijan GRUBEŠIĆ, 2016: ANALIZA POGREŠAKA LOVACA KOD PROCJENE UDALJENOSTI CILJA. Š.L. 7-8, s.339    pdf
51 Kristijan Tomljanović, Helena Nosek, Renata Pernar, Marijan Grubešić, 2018: Mogućnosti primjene lakih bespilotnih letjelica u prebrojavanju krupne divljači. Š.L. 11-12, s.621    pdf
52 Marijan Grubešić, 2019: Dr. sc. ALBERT OFNER. Š.L. 3-4, s.184    PDF
53 Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović, 2022: Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.117    pdf


                UNDER CONSTRUCTION