FUKAREK, Pavle
1P. Fukarek, 1935: Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje njenog areala.. Š.L. 11, s.493    PDF
2P. Fukarek, 1936: Kroz planine Bosne i Hercegovine.. Š.L. 9, s.503    PDF
3Ing. P. Fukarek, 1941: O »trećem« arealu Pančićeve omorike u Drobnjacima.. Š.L. 2, s.25     PDF
4Ing. P. Fukarek, 1941: Prvi prilog poznavanju munike ili šmrca.. Š.L. 8-9, s.348    PDF
5Ing. Pavao Fukarek, 1941: PEDESETA GODIŠNJICA „ŽUPANJAČKOG ELABORATA". Š.L. 11, s.479    PDF
6Ing. P. Fukarek ., 1941: O sabiranju i čuvanju bilja.. Š.L. 12, s.529    PDF
7Ing. P. Fukarek, 1942: O crnom grabu u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 3, s.89     PDF
8Ing. P. Fukarek, 1942: Bosansko-hercegovačka seoska kola.. Š.L. 6-7, s.204    PDF
9Ing. P. Fukarek, 1942: Jedan prilog praktičkoj primjeni biljne sociologije u šumarstvu.. Š.L. 8-9, s.258    PDF
10Ing. P. Fukarek, 1942: Bosansko-hercegovačka seoska kola.. Š.L. 8-9, s.261    PDF
11Ing. P. Fukarek, 1942: O navodnom rasprostranjenju molike u u Bosni i Hercegovini. Š.L. 10-12, s.313    PDF
12Ing. P. Fukarek., 1943: Planinski javor.. Š.L. 6, s.165    PDF
13Ing P. Fukarek, 1944: Sjemenke i klice munike.. Š.L. 5-6, s.77     PDF
14Ing. P. Fukarek, 1947: Nekoliko podataka o tilovini. Š.L. 9, s.283    PDF
15B. V. Saveljev (preveo Ing. P. Fukarek)., 1947: Poljezaštitni šumski pojasi u službi visokih i stabilnih žetvenih prinosa. Š.L. 10-11, s.329    PDF
16Ing. P. Fukarek, 1947: Nova konstrukcija visinomjera. Š.L. 12, s.396    PDF
17G. Orlov (preveo ing. P. Fukarek), 1948: Obezbijediti drvo narodnoj privredi. Š.L. 2-3, s.83     PDF
18P. Fukarek, 1948: Naši rukovodioci o čuvanju narodnih šuma. Š.L. 4, s.141    PDF
19Ing. P. Fukarek, 1948: Biljno-geografska karta šumskog drveća u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji od Dr-a L. Adamovića. Š.L. 5-6, s.171    PDF
20P. Fukarek, 1948: Pronalazak još dviju od zagubljenih sekcija Adamovićeve karte. Š.L. 11, s.380    PDF
21ing. P. Fukarek, 1951: Staništa Pančićeve omorike nakon šumskih požara u 1946/47 godini. Š.L. 1-2, s.61     PDF
22Dr. P. Fukarek, 1952: Dendrološke marginalije uz Botanički priručnik Dr. Radovana Domca. Š.L. 8, s.288    PDF
23Fukarek dr. Pavle, 1954: Ing. J. Sučić: O arealu pitomog kestena na području Srebrenice s kratkim osvrtom na ostala nalazišta kestena u NR Bosni i Hercegovini. Š.L. 5-6, s.273    PDF
24Fukarek dr. Pavle, 1954: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl.). Š.L. 9-10, s.433    PDF
25Fukarek dr. Pavle, 1955: Dodatak članku »Poljski jasen«. Š.L. 1-2, s.16     PDF
26Dr. Pavle Fukarek, 1956: Prilog poznavanju Šumskih zajednica u kojima se javlja poljski jasen. Š.L. 1-2, s.30     PDF
27Dr. Pavle Fukarek., 1956: Zajednica klekovine bora i neke njene razvojne tendencije na bosansko-hercegovačkim planinama. Š.L. 11-12, s.343    PDF
28Dr. P. Fukarek, 1957: Novi podaci o poljskom jasenu (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.30     PDF
29Dr. P. Fukarek, 1957: Flora SSSR — Tom XIV. Š.L. 1-2, s.43     PDF
30Fukarek P., 1958: Najnovija literatura o Pančićevoj omorici.. Š.L. 1-2, s.31     PDF
31Fukarek P., 1958: Jedan značajan zbornik naučnih radova sa područja primjenjene biljne sociologije u šumarstvu i poljoprivredi (Angewandte Pflanzensoziologie 1954.. Š.L. 7-9, s.318    PDF
32Fukarek Pavle, 1960: Flora SSSR — B. K. Siskin. Š.L. 1-2, s.64     PDF
33Fukarek Pavle, 1960: Nova svojta borova u Bosni. Š.L. 5-6, s.152    PDF
34Fukarek Pavle, 1960: Novo nalazište munike na Apeninskom poluotoku. Š.L. 11-12, s.393    PDF
35Fukarek P., 1961: Prilozi diskusiji o mjestu i ulozi fitocenologije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.65     PDF
36Fukarek P., 1961: Geobotaničko kartiranje Sovj. Saveza. Š.L. 5-6, s.242    PDF
37Fukarek P., 1964: Sjeverozapadna granica današnje rasprostranjenosti hrasta sladuna (Quercus conferta Kit. = Quercus farneto Ten.).. Š.L. 3-4, s.109    PDF
38Fukarek P., 1967: Osnovana međunar. rad. zajednica za sprečavanje šteta od poplava. Š.L. 5-6, s.261    PDF
39P. Fukarek, 1977: Granice i podjela Jadranskog kraškog područja na osnovu prirodne vegetacije. Š.L. 10-12, s.417    PDF
40Fukarek, P., 1981: GAUSSEN, Henri, ekolog, biljni geograf i dendrolog. Š.L. 10-12, s.528    PDF
41Fukarek, P., Fukarek, Đ., 1989: Sukcesivni niz subasocijacija unutar zajednica omorike (Piceetum omorikae Tregubov, emend. P. Fukarek) u njenim sastojinama u istočnoj Bosni. Š.L. 11-12, s.567    PDF


                UNDER CONSTRUCTION