Z., Juraj
1 Zelić, J., 1998: Preborni oblik gospodarenja šumskim sastojinama bukve i jele na Papuku (ekološki pristup). Š.L. 7-8, s.339    pdf
2 Zelić, J., 1998: Pitanje autoktonosti i dalji uzgoj pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u Požeškom gorju. Š.L. 11-12, s.525    pdf
3 Zelić, J., Benčić, P., 1999: Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini. Š.L. 5-6, s.227    pdf
4 Zelić, J., 2000: Tisa (Taxus baccata L.), rijetka vrsta drveća Požeškoga gorja. Š.L. 1-2, s.41     pdf
5 Zelić, J., 2000: Prilog raspravi o teoriji rasta, prirasta i održivog razvoja. Š.L. 9-10, s.515    pdf
6 Zelić, J., Međugorac, K., 2001: Ovisnost gustoće prostornog drva nekih autoktonih vrsta drveća o razdoblju prirodnog sušenja. Š.L. 5-6, s.263    pdf
7 Zelić, J., 2001: Uloga dudovog svilaca (Bombyx mori) i bijelog duda (Morus alba) u svilogojstvu i svilarstvu. Š.L. 7-8, s.413    pdf
8 Zelić, J., Međugorac, K., 2002: Prilog poznavanju gospodarenja crvenim hrastom (Quercus borealis maxima Sarg.). Š.L. 5-6, s.287    pdf
9 Zelić, J., 2002: Primjena Hohenadlove metode za kontrolu obračuna volumena sastojine i provjeru tarifnog niza. Š.L. 7-8, s.391    pdf
10 Zelić, J., 2003: Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele (Abieti – Fagetum pannonicum Rauš 1969) na Papuku. Š.L. 1-2, s.11     pdf
11 Zelić, J., Pauča, B., 2003: Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele. Š.L. 7-8, s.389    pdf
12 Zelić, J., 2004: Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten). Š.L. 7-8, s.431    pdf
13 Zelić, J., 2005: Prilog modeliranju normaliteta regularnih srednjodobnih bukovih sastojina (EGT–II–D–10). Š.L. 1-2, s.51     pdf
14 Zelić, J., M. Stojić, 2005: Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju. Š.L. 3-4, s.157    pdf
15 Zelić, J., 2005: Prilog istraživanju metode prorede jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 9-10, s.463    pdf
16 Juraj Zelić, 2006: Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini. Š.L. 1-2, s.9     pdf
17 Zelić, Juraj, 2006: Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka. Š.L. 3-4, s.113    pdf
18 Zelić, Juraj, 2006: Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?. Š.L. 7-8, s.331    pdf


                UNDER CONSTRUCTION