VRANIČAR, Julio
1Josip Vraničar, šumar, 1890: Nešto o procjeni stojećih stabala. Š.L. 6, s.261    PDF
2Piše Julijo Vraničar, kot. šumar, 1891: Šumsko-ogojni rad kod imovnih obćina.. Š.L. 8, s.373    PDF
3Piše kot. šumar Jul. Vraničar, 1891: Dra. Karla Gayera : Mješovita šuma, gojitba i uzgoj sa šumarenjem mjestimičnim i u hrpah.. Š.L. 11, s.505    PDF
4Piše Julijo Vraničar, kr. županijski šumarski nadzornik., 1897: „Zaštitna šuma" i „zabrana".. Š.L. 2, s.56     PDF
5Odgovor na takovu razpravu krapinskog šumara gosp. Gaše Vaca., 1897: Procjena šumskih šteta u privatnih šuma.. Š.L. 8, s.357    PDF
6Piše Jul. Vraničar, kr. žup. šum. nadzornik., 1897: §. 4. pril. D. šumskoga zakona.. Š.L. 9-10, s.452    PDF


                UNDER CONSTRUCTION