V., Milomir
1 Vasić M., 1959: Ogledi hemiske zaštite kultura topole i vrbe od štetnog djelovanja visoke divljači. Š.L. 8-9, s.326    PDF
2 Vasić M., 1965: Važniji problemi šumarske privrede.. Š.L. 5-6, s.234    PDF
3 Vasić M., 1967: Pojava oštećenja sadnica eurameričkih topola od niskih temperatura u plantažama. Š.L. 9-10, s.361    PDF
4 Lj. Marković i M. Vasić, 1977: Intenzitet oštećenja semena od insekata i zastupljenost šturog semena crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u zavisnosti od morfofizioloških karakteristika češera. Š.L. 3-4, s.153    PDF


                UNDER CONSTRUCTION