VAC, Gašpar Gašo
1 Vac G., 1890: Pismo iz Stubičkog kotara.. Š.L. 4, s.190    PDF
2 Vac Jašo, 1890: Zvjerokradice. Š.L. 6, s.268    PDF
3 ac G., 1890: Pismo iz stubičkog kotara.. Š.L. 7, s.311    PDF
4 Piše Gaso Vac, kot. šumar, 1893: Zastupstvo urbarskih obćina.. Š.L. 7, s.280    PDF
5 , 1893: Komasacija zemljišta. Š.L. 8-9, s.365    PDF
6 , 1893: Naši državni izpiti. Š.L. 10, s.410    PDF
7 Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj. Miholjcu., 1895: Vodno pravo. Š.L. 4, s.128    PDF
8 Piše Gašo Vac, kot. šumar u Dolj Miholjcu., 1895: Naši pašnjaci.. Š.L. 12, s.486    PDF
9 Piše Gašo Vac, krapinski šumar, 1897: Zemljištne zajednice.. Š.L. 1, s.15     pdf
10 Raspravlja Gašo Vac, krapinski šumar, 1897: Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.. Š.L. 5, s.226    PDF
11 Piše Gašo Vac, krapinski šumar, 1898: Šume i šumsko gospodarstvo u Dolnjo Miholjačkom kotaru.. Š.L. 1, s.11     PDF
12 Piše Gašo Vac, krapinski šumar, 1899: §. 4. šum. zakona.. Š.L. 7, s.344    PDF
13 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1899: Haračenje i krčenje privatnih šuma.. Š.L. 9, s.456    PDF
14 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1899: Čisti i prieborni sjek i ustanova §§. 4. 5. 6. i 7. šum. zakona.. Š.L. 10-11, s.534    PDF
15 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1900: Iznašanje drva preko tudjeg posjeda i ustanove §. 24. šum. zakona.. Š.L. 2, s.99     PDF
16 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1900: Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.. Š.L. 4, s.219    pdf
17 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1901: Prociena šumskih šteta u privatnih šumah.. Š.L. 2, s.74     PDF
18 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1901: Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uredjenje.. Š.L. 5, s.233    pdf
19 Piše Gašo Vac, 1902: Što je šuma (šumsko tlo)?. Š.L. 1, s.3     PDF
20 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1902: Šumske štete.. Š.L. 9-10, s.521    PDF
21 Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1903: Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih zajednica.. Š.L. 7, s.333    PDF
22 Piše Gašo Vac, 1904: Na obradu časti!. Š.L. 2, s.88     PDF
23 Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar, 1904: Usurpacija šuma i pašnjaka.. Š.L. 5, s.217    PDF
24 Piše Vac, 1904: Klub šumarah u Ogulinu.. Š.L. 6, s.339    PDF
25 G. Vac, 1905: Klub šumara u Ogulinu.. Š.L. 1, s.25     PDF
26 G. Vac, 1905: Selo Saborsko.. Š.L. 3, s.97     PDF
27 G. Vac, 1905: Šumske štete.. Š.L. 7-8, s.321    PDF
28 Vel. G. Vaca, 1906: Bujadnice i šumsko stelarenje po gornjoj Krajini.. Š.L. 6, s.233    PDF
29 Piše G. Vac, 1908: Kr. kot. šumar, kao mjernički vještak. Š.L. 8-9, s.322    PDF
30 Napisao Gašo Vac, kr kot. šumar, 1910: Šumarstvo županije požežke u godini 1909.. Š.L. 9, s.345    PDF
31 , 1913: Pukove promjerke.. Š.L. 9, s.385    PDF
32 Piše Gašo Vac, kr. kotar. šumar, 1915: Provadjanje kulturnih radnja u šumama zemljištnih zajednica.. Š.L. 3-4, s.76     PDF


                UNDER CONSTRUCTION