T., Ivo
1 Trinajstić, I., 1972: O rezultatima komparativnih istraživanja florističkog sastava prašumskih i gospodarskih sastojina zajednice Fagetum croaticum abietetosum Ht. u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.334    PDF
2 I. Trinajstić, 1978: O utjecaju fitogeografskih granica na stupanj antropogene degradacije klimazonalne šumske vegetacije Jadranskog primorja Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.496    PDF
3 Trinajstić, I., 1990: Cornus hungarica Karpati u dendroflori Hrvatske. Š.L. 3-5, s.127    PDF
4 Krstinić, A. i Trinajstić, I., 1992: Pojava monoecije i hermafroditizma u hibrida (Salix matsudana Koidz X Salix alba L.). Š.L. 9-10, s.389    PDF
5 Ivo Trinajstić, 1993: Problem sukcesije vegetacije na požarištima Alepskog bora (Pinus halepensis Mili.) u Hrvatskom primorju. Š.L. 3-5, s.131    PDF
6 Ivo Trinajstić, 1993: Znanstveni simpozij flora i vegetacija Hrvatske u povodu stote obljetnice rođenja akademika Ive Pevaleka. Š.L. 11-12, s.531    PDF
7 Trinajstić, L., 1994: Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri*. Š.L. 3-4, s.81     pdf
8 Trinajstić, I., 1995: Sintaksonomska istraživanja šuma (Quercus ilex L.) u istočnoj Istri, Hrvatska. Š.L. 7-8, s.223    pdf
9 Trinajstić, I., 1996: Sukcesija vegetacije na požarištima šuma crnike i crnog jasena as. Orno-Quercetum ilicis u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.3     pdf
10 Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I., 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.299    pdf
11 Trinajstić, I., 1996: Josip FRANJIĆ. Š.L. 7-8, s.374    PDF
12 Trinajstić, I., Kamenjarin, J., 1997: Fitocenološko-sintaksonomska analiza šuma česmine - Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita. Š.L. 3-4, s.127    pdf
13 Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I., 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., pinaceae) u Požeškome gorju. Š.L. 11-12, s.593    pdf
14 Trinajstić, I., 1998: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija submediteranskih šuma crnoga bora (Pinus nigra Arnold) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147    pdf
15 Trinajstić, I., Kamenjarin, J., 1998: Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vazdazelenih šuma česmine (Quercus ilex 1.) na otoku Čiovu. Š.L. 5-6, s.207    pdf
16 Trinajstić, I., 1998: Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske. Š.L. 9-10, s.407    pdf
17 Trinajstić, I., 1999: Što su Abies pardei Gussone i "Abies biokovoensis"?. Š.L. 1-2, s.11     pdf
18 Trinajstić, I., Franjić, J., 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*. Š.L. 7-8, s.311    pdf
19 Trinajstić, I., 2001: Turkestanski brijest - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne u dendroflori Hrvatske. Š.L. 9-10, s.533    pdf
20 Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Š.L. 1-2, s.3     pdf
21 Trinajstić, I., 2004: Fitocenološko-sintaksonomska analiza asocijacije Hacquetio-Fagetum Košir (1962) 1979 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji Hrvatske. Š.L. 1-2, s.3     pdf
22 Trinajstić, I., 2004: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion). Š.L. 7-8, s.375    pdf
23 Trinajstić, I., 2004: Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.627    pdf
24 Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972. Š.L. 3-4, s.135    pdf
25 Ivo Trinajstić, Zvonimir Pelcer, 2005: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As.. Š.L. 7-8, s.385    pdf
26 Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2005: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972. Š.L. 11-12, s.575    pdf
27 Trinajstić, I., 2006: FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.421    pdf
28 Trinajstić, I., 2007: O problemu međusobnog razlikovanja hrastova Quercus pubescens Willd. i Quercus virgiliana (Ten.) Ten.. Š.L. 1-2, s.57     pdf
29 Trinajstić, I., 2007: Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku Krku. Š.L. 9-10, s.431    pdf
30 Trinajstić, Ivo, 2008: Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe – As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.25     pdf
31 Trinajstić, I., Z. Cerovečki, 2009: Asocijacija Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1978 (Aremonio-Fagion) u vegetaciji sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 5-6, s.249    pdf
32 Trinajstić, Ivo, 2010: Korološke i fitocenološke značajke vrste Quercus coccifera L. u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.19     pdf
33 Trinajstić,Ivo, 2011: Čedomil Šilić (1937–2010). Š.L. 1-2, s.88     PDF
34 Ivo Trinajstić, 2014: SVEUČILIŠNI UDŽBENIK ŠUMSKO ZELJASTO BILJE HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.321    PDF


                UNDER CONSTRUCTION