TOMAŠEVIĆ, Ante
1 Tomašević A., 1963: Ing. Boris Giperborejski. Š.L. 3-4, s.163    PDF
2 A. Tomašević, 1977: Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala. Š.L. 3-4, s.131    PDF
3 Tomašević, A., 1979: Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša. Š.L. 1-3, s.11     PDF
4 Tomašević, A., 1980: Pokusna ljetna sadnja Mladih istraživača u Istri i Dalmaciji .. Š.L. 9-10, s.445    PDF
5 Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima. Š.L. 10-12, s.441    PDF
6 Tomašević, A., 1982: Mogućnosti korištenja ljekovitog bilja s našeg krša. Š.L. 4-5, s.125    PDF
7 Tomašević, A., 1983: Rezultati ljetne prakse pokusne sadnje biljaka na našem submediteranskom području. Š.L. 7-8, s.347    PDF
8 Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341    PDF
9 Tomašević, A., 1991: Međunarodni simpozij o cedrovima. Š.L. 1-2, s.78     PDF
10 Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč. Š.L. 3-5, s.93     PDF
11 Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa. Š.L. 6-8, s.225    PDF
12 Tomašević, A., 1994: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. Š.L. 5-6, s.173    pdf
13 Tomašević, A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar. Š.L. 1-2, s.3     pdf
14 Ante TOMAŠEVIĆ, 1995: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.. Š.L. 7-8, s.227    pdf
15 Tomašević, A., 1996: Vjetrozaštita sinjskog polja. Š.L. 1-2, s.19     pdf
16 Tomašević, A., 1997: Povijest pošumljavanja na otoku Visu. Š.L. 9-10, s.515    pdf
17 Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka. Š.L. 11-12, s.579    pdf


                UNDER CONSTRUCTION