ŠURIĆ, Stjepan
1Ing. S. Šurić, 1929: Tačnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha.. Š.L. 1, s.16     PDF
2Ing. Stjepan Šurić, 1932: Poduzetnička dobit.. Š.L. 7, s.411    PDF
3Stj. Šurić, 1933: Poduzetnička dobit.. Š.L. 3, s.188    PDF
4Stjepan Šurić., 1933: Opis i osnova gospodarenja u držav. šumi "Dundo" na otoku Rabu.. Š.L. 4, s.259    PDF
5Stjepan Šurić, 1933: Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume.. Š.L. 5, s.339    PDF
6Ing. S. Šurić, 1948: Uređivanje šuma. Š.L. 4, s.123    PDF
7Ing. S. Šurić, 1952: Podizanje šumske proizvodnje. Š.L. 7, s.207    PDF
8Ing. S. Šurić, 1953: Tabele masa Lear-Spiecker. Š.L. 2, s.66     PDF


                UNDER CONSTRUCTION