Š., Anđelka
1Šajković, A., 1986: Stručno usavršavanje i inventivni rad visokostručnog kadra u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 5-6, s.189    PDF
2Biškup, J. i Šajković, A., 1988: Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje. Š.L. 3-4, s.137    PDF
3Šajković, A., 1990: Dimenzije socioekonomskog statusa šumara. Š.L. 3-5, s.141    PDF
4Šajković, A., 1993: Socijalno-ekologijsko istraživanje šumarske profesije. Š.L. 9-10, s.403    PDF
5Šajković, A., 1995: Stavovi studenata šumarstva prema razvoju i očuvanju okoliša. Š.L. 5-6, s.179
6Šajković, A., 2001: Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije. Š.L. 1-2, s.27
7Šajković, A., 2002: Latentna struktura mišljenja studenata šumarstva o globalizaciji u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.137
8Šajković, A., 2005: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima. Š.L. 11-12, s.583


                UNDER CONSTRUCTION