ŠAFAR, Josip
1J. Šafar, 1931: Ekskurzija studenata šumarstva u Zagrebu god. 1930.. Š.L. 7, s.327    PDF
2Šafar, 1942: Štete od suše i zime na hrvatskom Primorju.. Š.L. 10-12, s.316    PDF
3Ing. J. Šafar, 1946: Šumarska predavanja. Š.L. 1-6, s.54     PDF
4Ing. J. Šafar, 1946: Unapređenje rada u šumi. Š.L. 1-6, s.61     PDF
5Ing. J. Šafar, 1947: Problemi proizvodnje i potrošnje drveta u okviru svjetske privrede. Š.L. 9, s.290    PDF
6J. Šafar, 1948: Sačuvajmo dijelove prašuma. Š.L. 4, s.141    PDF
7J. Šafar, 1948: Lesnica prace. Š.L. 5-6, s.196    PDF
8Ing. J. Šafar, 1948: O preduvjetima planske organizacije i unapređenja šumsko-uzgojnih radova. Š.L. 9-10, s.281    PDF
9J. Šafar, 1949: K. Matyaš, Zasady organisace prace v lesniim podnikami. Š.L. 5, s.186    PDF
10Ing. J. Šafar, 1949: Prorede u prebornim šumama. Š.L. 6-7, s.205    PDF
11Šafar, 1949: Deseti kongres internacionalnog saveza instituta za šumarska istraživanja. Š.L. 8-9, s.315    PDF
12Ing. J. Šafar, 1949: Retrospektiva i perspektiva na naše literarne priloge o uzgajanju šuma. Š.L. 10-11, s.364    PDF
13Šafar, 1949: Obnova četinjara posredstvom lišćara. Š.L. 12, s.423    PDF
14ing. J. Šafar, 1950: O utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma. Š.L. 1-2, s.46     PDF
15J. Šafar, 1950: Ž. Tešić: Mikrobiologija šumskog zemljišta s osnovima opće biologije —. Š.L. 1-2, s.81     PDF
16J. Šafar, 1950: Masovna pojava i suzbijanje gubara. Š.L. 1-2, s.81     PDF
17J. Šafar, 1950: I. Present: U saradnji sa prirodom. Š.L. 1-2, s.82     PDF
18J. Šafar, 1950: J. Sila: O pošumljavanju autoputa u 1949.. Š.L. 1-2, s.82     PDF
19J. Šafar, 1950: N. Kornić: Ispitivanje čvrstoće drveta po načinu Kaškarova. Š.L. 1-2, s.82     PDF
20J. Šafer, 1950: Uzgajanje šuma i vrste drveća brzog rasta (švic.). Š.L. 3-4, s.155    PDF
21J. Šafar, 1950: Prinos sovětske vědy k lesni typologii, Lesnicka prace 1949.. Š.L. 3-4, s.160    PDF
22ing. J. Šafar, 1950: Šumarstvo u Akademiji nauka. Š.L. 5, s.206    PDF
23Štetić, J. Šafar, 1950: Mitteiluagen der schweizerischen Anstalt f. d. foistliche Versuchswesen, XXVI Band, 1 Heft, Zurich 1949.. Š.L. 5, s.217    PDF
24Šafar, 1950: Biološko popravljanje plodnosti tla pri uzgajanju smrekovih šuma (ruski-franc.). Š.L. 6, s.271    PDF
25J. Šafar, 1950: Zaštita prirode 1950.. Š.L. 6, s.273    PDF
26J. Šafar, 1950: Mičurinska nauka — jedan od temelja naučnog uzgajanja šuma. Š.L. 7-8, s.339    PDF
27J. Šafar, 1950: O principu prebornog gospodarenja (njem.). Š.L. 7-8, s.340    PDF
28ing. J. Šafar, 1950: Problem njege mladih sastojina listača u NR Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.412    PDF
29J. Šafar, 1950: Borba protiv šumskih požara. Š.L. 11, s.453    PDF
30J. Šafar, 1950: Zbornik radova Srpske akademije nauka — Instituta za ekologiju i biogeografiju — knjiga I. 1950.. Š.L. 11, s.454    PDF
31J. Šafar, 1950: Izvjestja Gozdarskog instituta Slovenije 1947—1949.. Š.L. 11, s.456    PDF
32ing. J. Šafar, 1951: Uz 75-godišnjicu Šumarskog lista. Š.L. 1-2, s.1     PDF
33J. Šafar, 1951: Naš novi doktor nauka. Š.L. 3-4, s.177    PDF
34J. Šafar, 1951: Wiedemann E.: Ertragskudliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft. Š.L. 5, s.211    PDF
35ing. J. Šafar, 1951: Ugibanje i obnavljanje jele u prebornim šumama Gorskog Kotara. Š.L. 8-10, s.299    PDF
36J. Šafar, 1951: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen l—6/1951. Š.L. 8-10, s.344    PDF
37ing. J. Šafar, 1951: O gospodarskom značenju podzemnih organa sadnica i drveća. Š.L. 11, s.363    PDF
38ing. J. Šafar, 1951: Pomoć Organizacije Ujedinjenih Nacija unapređivanju šumarstva i drvne industrije FNRJ. Š.L. 12, s.407    PDF
39J. Šafar, 1951: Ing. D. Milojković: Problem uređenjai seljačkih šuma u Srbiji. Š.L. 12, s.413    PDF
40Ing. J. Šafar, 1952: M. Wraber: Gozdna vegetacijska slika in gozdnogajitveni problemi Prekomurja. Š.L. 1-3, s.76     PDF
41Ing. J. Šafar, 1952: Problemi izmjene vrsta u šumama. Š.L. 4, s.89     PDF
42Ing. J. Šafar, 1952: T. Bunuševac: Gajenje šuma. Š.L. 5-6, s.188    PDF
43Ing. J. Šafar, 1952: Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen. Š.L. 7, s.250    PDF
44Ing. J. Šafar, 1953: Leibendgut: Izgradnja i šumsko-uzgojno značenje najvažnijih šumskih zajednica u Švicarskoj. Š.L. 4-5, s.246    PDF
45ing. J. Šafar, 1953: Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen. Š.L. 4-5, s.247    PDF
46Ing. J. Šafar, 1953: Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft. Š.L. 4-5, s.248    PDF
47Ing. J. Šafar, 1953: Pockberger: Der naturgemässe Wirtschaftswald. Š.L. 4-5, s.248    PDF
48Ing. J. Šafar, 1953: Šume i šumarstvo Švicarske. Š.L. 6, s.269    PDF
49ing . Josip Šafar, 1953: Razmatranje o problemima preborne šume.. Š.L. 7-8, s.344    PDF
50Ing. J. Šafar, 1953: Wraber: O gozdno gospodarskim in kulturnoznanstvenem pomenu pragozdnih rezervatov. Š.L. 7-8, s.358    PDF
51Ing. J. Šafar, 1953: Wraber: Prirodno gospodarski temelji razmejevanja gozdnih in kmetijskih zemljišč. Š.L. 7-8, s.358    PDF
52Ing. J. Šafar, 1953: Rezultati i efekti naučno-istraživačkog rada u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.400    PDF
53Ing. J. Šafar, 1953: Proces pomlađivanja jele i bukve u hrvatskim prašumama. Š.L. 11, s.441    PDF
54Šafar ing. Josip i Hajdin ing. Žarko, 1954: Problem proširivanja areala jele na brdskom području između Save i Drave u NRH. Š.L. 9-10, s.486    PDF
55Šafar ing. Josip, 1954: Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama. Š.L. 11-12, s.561    PDF
56Šafar ing. Josip, 1955: Osvrt na desegodišnji razvitak i rad Instituta za šumanskn i lovna istraživanja NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.532    PDF
57Šafar Josip, 1955: Srašćivanje korijenja. Š.L. 11-12, s.563    PDF
58Ing. Josip Šafar, 1956: Stogodišnjica Tehničke visoke škole u Zürichu. Š.L. 1-2, s.61     PDF
59Ing. J. Šafar, 1957: O planiranju pošumljavanja i melioracije degradiranih panjača s osvrtom na godinu 1956. u NR Hrvatskoj.. Š.L. 5-6, s.212    PDF
60Ing. J. Šafar, 1957: što je šikara ili ima li u našoj zemlji još mnogo šikara. Š.L. 9-10, s.383    PDF
61Ing. J. Šafar, 1957: O podmlađivanju jele na planinskom području Hrvatske.. Š.L. 11-12, s.403    PDF
62Šafar J., 1958: Prebiralni gozdovi na Snežniku. Vegetacijska in gozdnogospodarska monografija (Institut za gozd. in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana 1957.). Š.L. 1-2, s.78     PDF
63Šafar J., 1958: Osnovna razdioba područja Hrvatske na sjemenarske jedinice.. Š.L. 10, s.329    PDF
64Šafar J., 1958: Miletić Ž.: Metod normale uređivanja prebirne šume na Kršu. Š.L. 11-12, s.451    PDF
65Šafar J., 1959: Nacionalni parkovi Poljske. Š.L. 6-7, s.231    PDF
66Šafar J., 1959: Primjeri i značenje toponimije na području naših šuma . . .. Š.L. 10-11, s.375    PDF
67Šafar Josip, 1960: Pavle Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora. Š.L. 3-4, s.124    PDF
68Šafar Josip, 1960: P. Fukarek i V. Stefanović: Prašuma Perućica i njena vegetacija. Š.L. 3-4, s.124    PDF
69Šafar Josip, 1960: Šume na području gornje Posavine u vezi s projektom hidrotehničke melioracije. Š.L. 5-6, s.129    PDF
70Šafar Josip, 1960: Šumarski institut Crne Gore. Š.L. 11-12, s.396    PDF
71Ing. Josip Šafar, 1961: Rasprostranjenost i proširivanje četinjača u arealu bukovih šuma Hrvatske. Š.L. 1-2, s.1     PDF
72J. Šafar, 1962: Problem proizvodnosti kultura crnog bora u submediteranskoj zoni. Prilog proučavanju introdukcije Crne topole i drugih vrsta dendroflore. Š.L. 1-2, s.32     PDF
73J. Šafar, 1962: Problem proizvodnosti panjača u euimediteranskoj zoni Hrvatskog Primorja. (Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu). Š.L. 3-4, s.100    PDF
74J. Šafar, 1962: Problem i pojam skupinastog gospodarenja. Mogućnosti za primjenu u našoj praksi. Š.L. 8, s.257    PDF
75J. Šafar, 1962: »Oplodna ili preborna sječa« u bukovim šumama. Osvrt i razmatranja o načinu uzgajanja na Dinarskom području.. Š.L. 9-10, s.340    PDF
76Šafar J., 1964: Nalazišta i razmnažanje topola na mediteranskom području.. Š.L. 3-4, s.93     PDF
77Šafar J., 1964: Kakvoća bukovog mladika u sastojinama Dinarskih planina.. Š.L. 7-8, s.307    PDF
78Šafar J., 1964: Kritičan razvitak jelovih sastojina i problem održavanja jele u Sloveniji. Š.L. 9-10, s.453    PDF
79Šafar J., 1965: Problem sušenja jele i način gospodarenja na Macelj-gori. Š.L. 1-2, s.1     PDF
80Šafar J., 1965: Kakvoća stabala u čistoj i mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.102    PDF
81Tkalčić B., Šafar J., Marušić R., 1965: O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području. Š.L. 3-4, s.129    PDF
82Šafar J., 1965: Kolaković R.Bukva sa stanovišta konverzije njenih oblika gajenja i gazdovanja kao i zamjene sa drugim vrstama. Š.L. 3-4, s.180    PDF
83Šafar J., 1965: Pojava proširivanja bukve na Dinaridima Hrvatske. Š.L. 5-6, s.198    PDF
84Šafar J., 1965: Fukarek P. - Naše listopadno drveće i grmlje. I. Raspoznavanje vrsta prema izbojcima i pupovima.. Š.L. 9-10, s.460    PDF
85Šafar J., 1965: Osvrt na dvadesetgodišnji rad Instituta za šumarska istraživanja. Š.L. 11-12, s.552    PDF
86J. Šafar, 1965: Jovković B.: TOPOLA; PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA PODIZANJE, NJEGU I ZAŠTITU.. Š.L. 11-12, s.618    PDF
87Šafar J., 1966: Osvrt na eksploataciju, degradaciju i uzgoj posavskih hrastika. Š.L. 9-10, s.401    PDF
88Šafar J., 1966: Prikazuje 3 studije: Soljanika —Iskustva u razmnožavanju četinara domaćih i stranih vrsta, mogućnosti i potreba njihovog unošenja u lišćarske šume Kosova i Metohije. Soljanik: Šumsko drveće i žbunje stranog porijekla na području Kos. i Metohije. Veljković V.: O nekim problemima zaštite šumskih kultura četinara od divljači Kosmeta. Š.L. 9-10, s.474    PDF
89Šafar J., 1966: Problem fizioloških i ekonomskih karakteristika kasnog i ranog hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata tardissima et praecox). Š.L. 11-12, s.503    PDF
90Šafar J., 1967: Šume i šumarstvo na triglavskom području. Š.L. 1-2, s.69     PDF
91Šafar J., 1967: Usporedba troškova i prihoda u klasičnom i modernom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.74     PDF
92Šafar J., 1967: Korbel, Vinš: Uzgoj jele. Š.L. 3-4, s.173    PDF
93Šafar J., 1967: Kadlus — Struktura i tok podmlađivanja smrče, jele i bukve na gori Jesenik. Š.L. 3-4, s.174    PDF
94Šafar J., 1967: Funkcionalno oblikovanje bukovih sastojina na Dinaridima.. Š.L. 5-6, s.198    PDF
95Šafar J., 1967: Schober-Fröhlich : Pokusi s arišem. Š.L. 5-6, s.260    PDF
96Šafar J., 1967: Izmjena bukve i jele na panonskim gorama. Š.L. 7-8, s.291    PDF
97Šafar J., 1967: Čokl M. — Donja taks. granica i njezina ekonomičnost. Š.L. 7-8, s.338    PDF
98Šafar J., 1967: Iskustva o unošenju ariša. Š.L. 11-12, s.493    PDF
99Šafar J., 1968: Aktualnost i problemi pošumljavanja primorskog krša. Š.L. 3-4, s.147    PDF
100Šafar J., 1968: Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača. Š.L. 3-4, s.154    PDF
101Šafar J., 1968: Tokovi izmjene smjese jele i bukve u prašumi. Š.L. 5-6, s.215    PDF
102Šafar J., 1968: Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Historijski profil antropogenih utjecaja.. Š.L. 11-12, s.439    PDF
103J. Šafar, 1969: Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Biološka regresija jele u njenoj najugroženijoj zoni.. Š.L. 1-2, s.26     PDF
104J. Šafar , 1969: Šuma objekt rekreacije u oblikovanju krajolika, seminar održan od l—3. 10. 1969. g. u Dolenjskim Toplicama. Š.L. 9-10, s.332    PDF
105Šafar, J., 1970: Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). I Prilog: areal i stanište. Š.L. 1-2, s.1     PDF
106Šafar, J., 1970: Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). II Prilog: Ekološke i ekonomske značajke. Š.L. 1-2, s.10     PDF
107Šafar, J., 1970: Letno poročilo 1969. Instituta za gozno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Š.L. 1-2, s.64     PDF
108J. Šafar, 1971: Topole u primorju — nalazišta, ekološke i ekonomske značajke. Š.L. 1-2, s.1     PDF
109Šafar, J., 1971: Izvještaj o radu za godinu 1970. Instituta za šumsko i drvno gospodarstvo Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Š.L. 3-4, s.113    PDF
110Šafar, J., 1972: Letno poročilo Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 1972.. Š.L. 7-8, s.294    PDF
111Šafar, J., 1975: Gašperšić Franc: Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na visokem Krasu Snežničko-Javorniškega masiva. Š.L. 1-3, s.89     PDF
112J. Šafar , 1978: Kvalifikacije stručnjaka za doznaku stabala za uzgojne sječe u prebornim šumama. Š.L. 4-5, s.166    PDF


                UNDER CONSTRUCTION