SABADI, Rudolf
1 R. Sabadi, 1977: Proizvodne funkcije drvne industrije Jugoslavije u razdoblju 1962—1974. Š.L. 5-7, s.259    PDF
2 Sabadi, R., 1981: Bilancirani razvitak u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije. Š.L. 10-12, s.427    PDF
3 Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6-8, s.231    PDF
4 Sabadi, R., 1982: Proizvodnja i tražnja za drvom i drvnim proizvodima u svijetu do 2.000 godine. Š.L. 9-10, s.367    PDF
5 Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M., 1983: Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka. Š.L. 11-12, s.477    PDF
6 Sabadi, R., 1984: Dr ing. ALBE URBANOVSKI. Š.L. 3-4, s.189    PDF
7 Sabadi, R., 1985: Prilog raspravi o dužini ophodnje u šumama hrasta. Š.L. 1-2, s.7     PDF
8 Sabadi, R., 1985: Prilog idejama za sprovođenje Zakona o šumama u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.119    PDF
9 Sabadi, R., 1985: Funkcionalna organizacija šumarstva: da ili ne?. Š.L. 3-4, s.125    PDF
10 Sabadi, R., 1986: D. TONKOVIĆ: Stari slavonski hrastici. Š.L. 11-12, s.569    PDF
11 Sabadi, R., 1987: Gospodarsko značenje hrastovine u Jugoslaviji. Š.L. 5-6, s.197    PDF
12 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255    PDF
13 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367    PDF
14 Sabadi, R., 1989: Primjedbe i prijedlozi u vezi savjetovanja o šumskogospodarskim područjima i organizaciji šumarstva održanom u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.481    PDF
15 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488    PDF
16 Sabadi, R., 1993: Alternativne mogućnosti u malim poljodjelskim gospodarstvima — šumarstvo, prerada drva i sporedni šumski proizvodi. Š.L. 1-2, s.53     PDF
17 Sabadi, R., 1997: Pogled unatrag - Dokle smo došli u organizaciji upravljanja i gospodarenja šumama?. Š.L. 1-2, s.45     PDF
18 Sabadi, R., 1997: Znanstveni skup - Hrvatski ban Josip barun Šokčević. Š.L. 1-2, s.82     PDF
19 Sabadi, R., 1998: Lexicon Silvestre - višejezični šumarski rječnik. Š.L. 5-6, s.273    PDF
20 Sabadi, R., 1999: N. Mešić: Furniri, furnirske i stolarske ploče. Š.L. 1-2, s.77     PDF
21 Sabadi, R., 2000: Profil švicarskoga šumarstva i drvne privrede 1995. godine. Š.L. 1-2, s.33     pdf
22 Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Tehniška priprava in prenova proizvodnje”. Š.L. 1-2, s.86     PDF
23 Sabadi, R., 2000: Prof. dr. Franc Bizjak: “Reinženiring in razvoj podjetja”, Educa 1997.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
24 Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana. Š.L. 3-4, s.171    pdf
25 Sabadi, R., 2000: Francuska: Šume prekomorskih departmana. Š.L. 5-6, s.293    pdf
26 Sabadi, R., 2000: Postignuća njemačkog šumarstva i njihova ekonometrijska analiza. Š.L. 7-8, s.385    pdf
27 Sabadi, R., 2000: Mladen Stjepan Figurić: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja. Š.L. 9-10, s.602    PDF
28 Sabadi, R., 2000: Krešimir Greger: Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (zbirka zadataka). Š.L. 9-10, s.603    PDF
29 Sabadi, R., 2001: Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta. Š.L. 1-2, s.35     pdf
30 Sabadi, R., 2001: Pregled francuskog pilanarstva. Š.L. 5-6, s.273    pdf
31 Sabadi, R., 2001: Francuska: Drvna industrija i trgovina drvom. Š.L. 9-10, s.511    pdf
32 Sabadi, R., 2002: Španjolska - šumarstvo i šumarska politika; prerada i trgovina drvom. Š.L. 1-2, s.35     pdf
33 Sabadi, R., 2002: Prof. dr. Franc Bizjak: Osnove zagotavljanja poslovne odličnosti v lesarstvu Slovenije. Š.L. 1-2, s.102    PDF
34 Sabadi, R., 2002: GRČKA- Pregled šumarstva i prerade drva. Š.L. 7-8, s.367    pdf
35 Sabadi, R., 2003: Njemačko šumarstvo 2002/2003. godine. Š.L. 9-10, s.483    pdf
36 Sabadi, R., 2005: Trgovina šumskim proizvodima na prijelazu u treće tisućljeće. Š.L. 9-10, s.489    pdf
37 Vuletić, D., R. Sabadi, 2005: Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?. Š.L. 11-12, s.597    pdf
38 Sabadi, R., 2007: Promocija šumskih i drvnih proizvoda sajmovanjem. Š.L. 1-2, s.61     pdf
39 Sabadi, R., 2007: Vox clamantis in deserto. Š.L. 1-2, s.76     PDF
40 Sabadi, R., 2007: Učinci hrvatskog šumarstva i prerade drva na stanje bilance plaćanja – što činimo i što bi se moglo činiti. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION