RAUŠ, Đuro
1 Rauš Đ., 1964: Takmičenje sjekača jednoručnim motornim lančanim pilama 12-II-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci. Š.L. 7-8, s.334    PDF
2 Đuro Rauš, 1969: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara. Š.L. 5-6, s.185    PDF
3 D. Rauš, 1969: Simpozium o molici. Š.L. 9-10, s.333    PDF
4 Rauš, Đ., 1970: Prilog poznavanju flore Fruške gore iz okolice Iloka. Š.L. 9-10, s.285    PDF
5 Đ. Rauš, 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana. Š.L. 5-6, s.190    PDF
6 Rauš, Đ., 1973: Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .. Š.L. 9-10, s.404    PDF
7 Rauš, Đ., 1973: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija. Š.L. 11-12, s.479    PDF
8 Rauš, Đ., 1973: Dr Adolf Horvat — Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung, 1972. (Vegetacija Meček gore i njene okoline).. Š.L. 11-12, s.488    PDF
9 Rauš, Đ., 1974: Tehnološki razvoj ubrzava razaranje prirode Slavonije i Baranje. Š.L. 1-2, s.43     PDF
10 Đ. Rauš i S. Matić, 1974: Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku. Š.L. 7-9, s.299    PDF
11 Rauš, Đ., 1974: Simpozij — sto godina znanstvenog i organizacijskog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.539    PDF
12 Rauš, Đ., 1974: Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.556    PDF
13 Đ. Rauš, 1975: Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve. Š.L. 11-12, s.431    PDF
14 B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312    PDF
15 Đ. Rauš, 1977: STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. Š.L. 5-7, s.324    PDF
16 Đ. Rauš, 1978: Šumski ekosistemi otoka Raba (od XV. do XX. stoljeća). Š.L. 1-3, s.53     PDF
17 Đ. Rauš i S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR. Š.L. 8-10, s.374    PDF
18 Đ. Rauš, 1978: Drugi internacionalni simpozij o problemima balkanske flore i vegetacije. Š.L. 11-12, s.511    PDF
19 Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J., 1980: Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza). Š.L. 5-6, s.201    PDF
20 Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331    PDF
21 Rauš, Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Š.L. 4-5, s.93     PDF
22 Rauš, Đ., 1982: Znanstvenostručna ekskurzija kroz »Ilirske Carpinetume Slovenije i Hrvatske« od Nove Gorice do Nove Gradiške.. Š.L. 9-10, s.423    PDF
23 Rauš, Đ., 1983: POŠUMLJAVANJE S. Matića i B. Prpića.. Š.L. 3-4, s.235    PDF
24 Rauš, Đ., 1984: Znanstveni značaj Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-4, s.147    PDF
25 Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka. Š.L. 5-6, s.225    PDF
26 Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17     PDF
27 Rauš, Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje. Š.L. 7-8, s.329    PDF
28 Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177    PDF
29 Rauš, Đ., 1987: VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.. Š.L. 10-12, s.679    PDF
30 Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351    PDF
31 Rauš, Đ., 1990: Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar. Š.L. 1-2, s.5     PDF
32 Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213    PDF
33 Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.. Š.L. 9-10, s.341    PDF
34 Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289    pdf
35 Rauš, D., 1995: Kartiranje šumske vegetacije. Š.L. 4, s.125    pdf
36 Rauš, Đ., Đuričić, I., 1996: Poučna staza na Kalniku. Š.L. 1-2, s.35     pdf
37 Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B., 1997: Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab. Š.L. 11-12, s.645    pdf
38 Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583    pdf


                UNDER CONSTRUCTION