RASTOVSKI, Petar
1 Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ., 1980: Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva. Š.L. 11-12, s.461    PDF
2 Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN i Petar RASTOVSKI, 1981: Prilog rješavanju odnosa ishrane i rasta nekih proveniencija obične smreke (Picea abies Karst.).. Š.L. 5-7, s.211    PDF
3 Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P., 1983: Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja. Š.L. 3-4, s.193    PDF
4 Komlenović, N. i Rastovski, P., 1986: Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje tri vrste četinjača. Š.L. 1-2, s.5     PDF
5 Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
6 Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1990: Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima. Š.L. 11-12, s.451    PDF
7 Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1991: Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije. Š.L. 3-5, s.131    PDF
8 Komlenović, N. i Rastovski, P., 1991: Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske. Š.L. 3-5, s.203    PDF
9 Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P., 1991: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 6-9, s.245    PDF
10 Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169    pdf
11 Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361    pdf
12 Rastovski, P., 1998: Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja. Š.L. 1-2, s.3     pdf


                UNDER CONSTRUCTION