P., Miloš
1Prijić, M., 1973: O pošumljivanju krša na području ŠG Knina. Š.L. 11-12, s.463    PDF
2M. Prijić , 1976: Dalmatinsko šumsko područje.. Š.L. 10-12, s.502    PDF


                UNDER CONSTRUCTION