PRANJIĆ, Ankica
1Pranjić A., 1965: Korelaciona analiza između prsnog promjera, promjera krošnje, visine i drvne mase kod nekih tipova jelovih šuma poljskog jasena. Š.L. 1-2, s.58     PDF
2Pranjić A., 1966: Interpolirane Šurićeve jednoulazne tablice za jelu/smreku i bukvu. Š.L. 3-4, s.185    PDF
3Pranjić, A., 1970: Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.201    PDF
4A. Pranjić, 1973: Korelacijske analize visinskog prirasta, visine, prsnog promjera i debljinskog prirasta u nekim sastojinama jele. Š.L. 7-8, s.261    PDF
5A. Pranjić, 1976: M. Špiranec: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975. . .. Š.L. 3-4, s.183    PDF
6A. Pranjić, V. Hitrec, 1976: Analiza stabla na elektronskom računaru. Š.L. 5-6, s.198    PDF
7Pranjić, A., 1979: Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.349    PDF
8Pranjić, A., 1981: Stogodišnjica prvog udžbenika iz dendrometrije (1881—1981). Š.L. 3-4, s.167    PDF
9Pranjić, A., 1986: Uređenje i izmjera šuma. Š.L. 7-8, s.319    PDF
10Pranjić, A., 1988: MIROSLAV KUGLER.. Š.L. 9-10, s.478    PDF
11Pranjić, A., 1992: KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 3-5, s.243    PDF


                UNDER CONSTRUCTION