P., Stjepan
1 Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S., 1993: Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.23     PDF
2 Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399    pdf
3 PETREŠ, Stjepan, 2006: Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.87     pdf


                UNDER CONSTRUCTION