P., Adam
1 Pavlović, A., 2000: Albert Lampe, dipl. ing. šum. (1928 – 1999). Š.L. 3-4, s.257    PDF
2 Pavlović, A., 2005: Poslije 55 godina! Sastanak studenata šumarstva, generacija 1949. godine. Š.L. 1-2, s.122    pdf
3 Pavlović, Adam, 2010: Poslije 60 godina! (Sastanak šumara generacija 1949. god.). Š.L. 1-2, s.93     PDF


                UNDER CONSTRUCTION