M., Ivan
1Mikloš ing. Ivan, 1954: Jasenova pipa. Š.L. 1, s.11     PDF
2Mikloš I., 1959: Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. Primorju i Dalmaciji. Š.L. 6-7, s.195    PDF
3Mikloš Ivan, 1960: Pygaera anastomosis, novi štetnik na topolama. Š.L. 11-12, s.369    PDF
4Mikloš I. , 1965: Himera pennaria L., novi štetnik na topolama. Š.L. 1-2, s.52     PDF
5Mikloš I., 1966: Monima incerta Hufn., novi štetnik na topolama. Š.L. 9-10, s.411    PDF
6Mikloš I., 1967: Vrbina muha šiškarica (Helicomyia saliciperda Duf.) i njezina štetnost u plantažama vrba. Š.L. 1-2, s.21     PDF
7Mikloš I., 1967: Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.224    PDF
8I. Mikloš, 1971: Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L.) u nasadima euroameričkih topola. Š.L. 3-4, s.53     PDF
9Mikloš, I., 1971: »Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1970. 25, prikaz. Š.L. 5-6, s.192    PDF
10Mikloš, I., 1971: »Boletin del Servicio de Plagas de Forestales«, 1970, 26, prikaz članaka. Š.L. 9-10, s.341    PDF
11Mikloš, I., 1971: »Meddelelser fra Det Norske Skogforsaksvensen«, 1970/1971., prikaz članaka. Š.L. 11-12, s.470    PDF
12Mikloš, I., 1971: »IDIA — Suplemento Forestales«, 1968—69, prikaz članaka. Š.L. 11-12, s.470    PDF
13Mikloš, I., 1972: »Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1971, 27, prikaz članaka .. Š.L. 1-2, s.74     PDF
14Mikloš, I., 1972: VII Svjetski šumarski kongres. Š.L. 3-4, s.173    PDF
15Mikloš, I., 1972: Radovi Norveškog instituta za šumarska istraživanja (Moddelelser fra det Norske skogvorsoksvesen), 1971/1972, 28. svezak, 110—118, prikaz članaka. Š.L. 7-8, s.312    PDF
16Mikloš, I., 1973: Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 1. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju). Š.L. 9-10, s.408    PDF
17Mikloš, I., 1973: Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 2. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju).. Š.L. 11-12, s.490    PDF
18Mikloš, I., 1974: Priroda, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva. Š.L. 10-11, s.453    PDF
19Mikloš, I., 1974: Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 3, 1973.. Š.L. 12, s.560    PDF
20Mikloš, I., 1975: Meddelelser fra det Norske skogvorkssvesen.. Š.L. 1-3, s.91     PDF
21Mikloš, I., 1975: Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 4/1973. i 5/1974. Š.L. 1-3, s.91     PDF
22Mikloš, I., 1975: Priroda — časopis HPD — 1974.. Š.L. 7-10, s.369    PDF
23I. Mikloš, 1976: Boletin del Servizio de defensa contra plagas e inspection Fitopatologica. Š.L. 1-2, s.108    PDF
24I. Mikloš, 1976: Priroda 1975, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva . .. Š.L. 10-12, s.554    PDF
25I. Mikloš, 1977: O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata. Š.L. 3-4, s.145    PDF
26I. Mikloš., 1977: BOLETIN de la Estacion central de ecologia. Š.L. 3-4, s.201    PDF
27I. Mikloš, 1977: Vladimir Budaj. Š.L. 5-7, s.333    PDF
28I. Mikloš, 1977: Zaštita šuma i zaštita prirode.. Š.L. 8-9, s.377    PDF
29I. Mikloš, 1977: PRIRODA, god. 1976.. Š.L. 10-12, s.543    PDF
30I. Mikloš, 1978: Jasenov štitasti moljac (Siphoninus phillyreae Haliday). Š.L. 4-5, s.149    PDF
31I. Mikloš, 1978: 170. godišnjica šumarskog visokog školstva u Čehoslovačkoj i 25. godišnjica Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu. Š.L. 4-5, s.188    PDF
32I. Mikloš, 1978: BOLETIN de la Estacion central de Ecologia, 1976. br. 10.. Š.L. 4-5, s.194    PDF
33I. Mikloš, 1978: PRIRODA, Zagreb, 1977.. Š.L. 11-12, s.547    PDF
34Mikloš, I., 1979: Mogućnosti kratkoročnog prognoziranja pojave jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) u nizinskim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 4-6, s.139    PDF
35Mikloš, I., 1979: Boletin de la Estacion central de Ecologia., br. 11/1977. Š.L. 4-6, s.226    PDF
36Mikloš, I,., 1979: Boletin de la Estacion central de Ecologia, Madrid, br. 12. Š.L. 9-10, s.499    PDF
37Mikloš, I., 1980: Boletin de la Estacion central de Ecologia br. 14, 1978. Š.L. 3-4, s.170    PDF
38Mikloš, I., 1980: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1978/79. Š.L. 5-6, s.262    PDF
39Mikloš, I., 1980: Boletin de la Estancion central de Ecologia, br. 15, 1979 .. Š.L. 5-6, s.264    PDF
40Mikloš, I., 1981: Boletin de la E stanciol central de écologie, br. 6.. Š.L. 3-4, s.193    PDF
41Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I., 1981: Šume i šumarstvo Kube.. Š.L. 8-9, s.381    PDF
42Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 1-3, s.62     PDF
43Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 1-3, s.64     PDF
44Mikloš, I., 1982: BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18. Š.L. 1-3, s.66     PDF
45Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 6-8, s.315    PDF
46Mikloš, I., 1982: BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18. Š.L. 6-8, s.317    PDF
47Mikloš, I., 1982: II Kongres o zaštiti bilja Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.490    PDF
48Mikloš, I., 1983: Smernice na ochranu lesov v Slovenskej Socijalističkoj Republike. Š.L. 1-2, s.101    PDF
49Mikloš, I., 1983: BOLETIN DE LA ESTANCION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 19. i 20.. Š.L. 1-2, s.104    PDF
50Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U., 1983: Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini. Š.L. 7-8, s.361    PDF
51Mikloš, I., 1983: SCIENCIA SILVAE SINICAE, vo. 17, 1981.. Š.L. 7-8, s.398    PDF
52Mikloš, I., 1983: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1982/83. Š.L. 11-12, s.553    PDF
53Mikloš, I., 1984: Jasenova lisna buba (Psyllopsis fraxini). Š.L. 1-2, s.9     PDF
54Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estancion central de Ecologia, br. 21.. Š.L. 5-6, s.252    PDF
55Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estanoion central de Ecologia, br. 22.. Š.L. 5-6, s.254    PDF
56Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estanciom central de Ecologia, br. 23. i 24.. Š.L. 7-8, s.353    PDF
57Mikloš, I., 1984: Bilješke s Cipra. Š.L. 9-10, s.457    PDF
58Mikloš, I., 1985: Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 25.. Š.L. 1-2, s.87     PDF
59Mikloš, I., 1985: Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 26.. Š.L. 5-6, s.266    PDF
60Mikloš, I., 1985: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1984/85.. Š.L. 11-12, s.598    PDF
61Mikloš, I., 1986: Ekskurzija katalonskih šumovlasnika kroz Jugoslaviju. Š.L. 9-10, s.470    PDF
62Mikloš, I., 1986: PRIRODA, br 1—10 šk god 1985/86. Š.L. 9-10, s.478    PDF
63Mikloš, I., 1986: BOLETIN de la Estancional central de Ecologia, br 27 i br 28. Š.L. 9-10, s.479    PDF
64Mikloš, I., 1987: BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 29, Madrid, 1986.. Š.L. 3-4, s.175    PDF
65Kraljić, B., Mikloš, I., 1987: Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom. Š.L. 5-6, s.209    PDF
66Mikloš, I., 1987: BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 30, Madrid, 1986.. Š.L. 5-6, s.287    PDF
67Mikloš, I., 1987: Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga. Š.L. 10-12, s.680    PDF
68Mikloš, I., 1988: Grupa autora: Osnove zaštite šuma od požara.. Š.L. 1-2, s.78     PDF
69Mikloš, I., 1988: Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma. Š.L. 9-10, s.405    PDF
70Mikloš, I., 1988: Šumarska razglednica sa Rodosa.. Š.L. 11-12, s.541    PDF
71Mikloš, J., 1989: Elmir Gogola — Dušan Chovanec: PODKÖRNIK DUBOVI A TRACHEMYKÖZA DUBOV.. Š.L. 1-2, s.90     PDF
72Mikloš, I., 1989: Šumarska razglednica sa Malte. Š.L. 3-5, s.173    PDF
73Mikloš, I., 1989: Da li šume »umiru«?. Š.L. 6-8, s.345    PDF
74Ivan Mikloš, 1990: Šumarska razglednica sa Kube. Š.L. 11-12, s.527    PDF
75Mikloš, I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 3-5, s.151    PDF
76Mikloš, I., 1991: Šumarska razglednica sa Kanarskih otoka. Š.L. 6-9, s.365    PDF
77Mikloš, J., 1992: Stručni izrazi »nove vrste«. Š.L. 3-5, s.123    PDF
78Mikloš, I., 1992: Šumarska razglednica iz Maroka. Š.L. 9-10, s.457    PDF
79Ivan Mikloš, 1992: Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 11-12, s.523    PDF
80Mikloš, I., 1993: Šumarska razglednica iz Alžira. Š.L. 3-5, s.147    PDF
81Mikloš, I., 1996: ECOLOGIA, Madrid, 1995.. Š.L. 7-8, s.347    PDF
82Mikloš, I., 1996: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 7-8, s.348    PDF
83Mikloš, I., 1996: Hans-Jürgen Otto: WALDÖKOLOGIE. Š.L. 11-12, s.528    PDF
84Ivan Mikloš, 1997: Osnove ekologije in ekologija živali. Š.L. 1-2, s.72     PDF
85Mikloš, I., 1997: Drugi kongres europskog šumarskog udruženja "Pro silva". Š.L. 9-10, s.545    PDF
86Ivan Mikloš, 1997: Ekologija (Bratislava), časopis pre ekologické problémy biosféry. Š.L. 11-12, s.682    PDF
87Ivan Mikloš, 1997: Les (Šuma). Š.L. 11-12, s.683    PDF
88Mikloš, I., 1998: Trajna šuma (Der Dauerwald), časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi. Š.L. 1-2, s.81     PDF
89Mikloš, I., 1998: Pedeseta obljetnica Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1947-1997). Š.L. 3-4, s.168    PDF
90Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 3-4, s.175    PDF
91Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů. Š.L. 5-6, s.271    PDF
92Mikloš, I., 1998: Monti e boschi, 1. siječanj - veljača 1998.. Š.L. 5-6, s.271    PDF
93Mikloš, I., 1998: Folia forestalia polonica, Serija A - Šumarstvo, br. 39. Š.L. 7-8, s.375    PDF
94Mikloš, I., 1998: Plant research and development (Istraživanje bilja i razvoj). Š.L. 7-8, s.376    PDF
95Mikloš, I., 1998: Annales de la recherche forestiere au Maroc. Š.L. 7-8, s.377    PDF
96Mikloš, I., 1998: Annales de la recherche forestiere au Maroc, tome 28.. Š.L. 9-10, s.481    PDF
97Mikloš, I., 1999: Ecologia br. 12, 1998, Madrid. Š.L. 3-4, s.150    PDF
98Mikloš, I., 1999: Monti e Boschi. Š.L. 5-6, s.258    PDF
99Mikloš, I., 1999: Revista Forestal Venezolana. Š.L. 7-8, s.391    PDF
100Mikloš, I., 1999: Prace instytutu Badawczego Lešnictwa. Š.L. 11-12, s.603    PDF
101Mikloš, I., 2000: Chile Forestal. Š.L. 7-8, s.474    PDF
102Mikloš, I., 2001: Nestajanje šuma u Venezueli. Š.L. 11-12, s.657    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
3-4/1971: Nakupine gusjenica topolina čupavog prelca na euroameričkoj topoli koju su obrstile JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION