M., Josip
1 Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    pdf
2 Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211    pdf
3 Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653    PDF
4 Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K., 2003: Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”. Š.L. 3-4, s.99     pdf
5 Margaletić, J., Margaletić, M., 2003: Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa. Š.L. 9-10, s.475    pdf
6 Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.599    pdf
7 Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257    pdf
8 Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539    pdf
9 Josip Margaletić, 2012: Mr. sc. Željko Kauzlarić. Š.L. 3-4, s.202    PDF
10 Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, 2013: UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE. Š.L. 9-10, s.487    pdf
11 Josip Margaletić, 2014: DR. SC. MARKO VUCELJA. Š.L. 3-4, s.224    PDF
12 Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro, 2014: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.283    pdf
13 Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137    pdf
14 Linda BJEDOV, Petra SVOBODA, Ante TADIN, Josipa HABUŠ, Zrinka ŠTRITOF, Nikolina LABAŠ, Marko VUCELJA, Alemka MARKOTIĆ, Nenad TURK, Josip MARGALETIĆ, 2016: UTJECAJ URODA SJEMENA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA POPULACIJE SITNIH GLODAVACA I POJAVNOSTI HANTAVIRUSA U ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA „PLITVIČKA JEZERA“ I PARKA PRIRODE „MEDVEDNICA“. Š.L. 9-10, s.455    pdf
15 Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, Osman Mujezinović, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 3-4, s.179    pdf
16 Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 5-6, s.283    pdf
17 Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić, 2018: Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481    pdf


                UNDER CONSTRUCTION