M., Josip
1 Piše Josip Malnar., 1885: Obćinska šumarska služba u Dalmaciji.. Š.L. 3, s.104    PDF
2 Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar, 1889: Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.. Š.L. 11, s.497    PDF
3 Damir UGARKOVIĆ, Ivica TIKVIĆ, Krešimir POPIĆ , Josip MALNAR , Igor STANKIĆ, 2018: MIKROKLIMA I PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUMSKIH PROGALA NASTALIH ODUMIRANJEM STABALA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Š.L. 5-6, s.235    pdf


                UNDER CONSTRUCTION