MAJER, Dragutin
1 Majer, 1952: Mjesto šumskog tehničara u privredi. Š.L. 12, s.472    PDF
2 Majer D., 1964: Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum. privr. osnova.. Š.L. 1-2, s.73     PDF
3 Majer D., 1964: O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu. Š.L. 1-2, s.76     PDF
4 Majer D., 1964: Da li revizija ili obnova šumsko-privrednih osnova? . . .. Š.L. 3-4, s.152    PDF
5 Majer D., 1964: Primjena ručne preše kod punjenja stabala.. Š.L. 5-6, s.269    PDF
6 Majer D., 1965: Što su pokazale prve revizije šumsko-privrednih osnova. Š.L. 1-2, s.79     PDF
7 Majer, D., 1980: Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba. Š.L. 7-8, s.299    PDF
8 Majer, D., 1981: DELAČ, Slavko, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.529    PDF
9 Majer, D., 1983: Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka »Mljet« od 1875. do 1980 godine. Š.L. 1-2, s.71     PDF
10 Majer, D., 1992: Šume Maceljske gore prema gospodarskim osnovama od 1888. do 1986. godine. Š.L. 3-5, s.141    PDF


                UNDER CONSTRUCTION